ББСБ-ын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдэд өөрчлөлт орууллаа

2015-05-01 01:53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк бус санхүүгийн салбарын үйл ажиллагаанд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга аргачлал, стандартыг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх, ББСБ-ын эрсдэл даах чадварыг сайжруулах зорилгоор Хорооны 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-д нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна. Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зохистой харьцааны үзүүлэлтийг эх үүсвэр татаж төвлөрүүлдэг банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьд тооцож байх, активуудын эрсдлийн жигнэх хувь хэмжээг тухайн активын төрлөөс хамаарч ялгаатай хувиар жигнэж тооцхоор боллоо. 

Цаашид Санхүүгийн зохицуулах хороо банкны үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй нийгмийн хэсэгт бичил санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилготой банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг түлхүү дэмжих бодлого баримтлана гэв.

Энэ хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмших хугацаандаа санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлээгүй, “Футур Эволюшион” ХХК, “Юу Би кредит ББСБ”, “Ас Өөдөө ББСБ”, “Сан кредит ББСБ” банк бус санхүүгийн байгууллага, “”Фин стар” хамдгаламж зээлийн хоршоонд олгосон тусгай зөвшөөрлөө хүчингүй болгосон байна.