Үнэт цаасны зах зээлийн нэр бүхий журмын төслүүдээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2019-01-13 18:48

Хорооны 2014 оны 05 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчийн үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам”, 2015 оны 239 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай журам”, 2016 оны 46 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээний тухай журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн найруулсантай холбогдуулан 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 15:00 цагт    СЗХ-ны 211 тоот өрөөнд тус журмуудын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах гэж байна.

Жич: Хэлэлцүүлэгт оролцох талууд журмын төсөлд тусгах саналуудаа урьдчилан бэлтгэж ирнэ үү.