ДОТООД ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ СЕМИНАРТ  УЛААНБААТАР ХОТЫН 27 ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО ХАМРАГДЛАА

2020-03-05 09:20

Санхүүгийн зохицуулах хороо /СЗХ/, Азийн хөгжлийн банк /АХБ/-наас хэрэгжүүлж буй “Бичил санхүүгийн байгууллагыг чадавхжуулах, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд хадгаламж, зээлийн хоршоодын дотоод хяналтыг сайжруулахад чиглэгдсэн “Хадгаламж, зээлийн хоршооны эрсдэлийн удирдлага” сэдэвт семинарыг бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн оны тавдугаар сард говийн бүсийн 15 хоршоо, 9-10 дугаар сард төв, хангайн бүс, Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг 27 хоршоодын хяналтын зөвлөл, гүйцэтгэх захирал болон нягтлан бодогчдыг хамруулан зохион байгуулсан.

Семинарыг 2020 оны эхнээс үргэлжлүүлэн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг 27 ХЗХ-ны 71 сонгуульт гишүүн, гүйцэтгэх захирал болон нягтлан бодогч нарыг хамруулан зохион байгууллаа. Ингэснээр тус семинарт СЗХ-ноос тусгай зөвшөөрөлтэй 69 ХЗХ-ны 197 сонгуульт гишүүн болон гүйцэтгэх албаны ажилтнууд хамрагдаад байна.

Семинарын хөтөлбөрт хадгаламж, зээлийн хоршооны эрсдэлийн удирдлага, түүнийг хэрхэн удирдах, хяналтын зөвлөлийн үүрэг, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх,  комплаенс, түүний хэрэгжилт, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах зэрэг сэдвүүд багтсан. ХЗХ-дын оролцогчид өөрийн хоршооны сүүлийн 4 жилийн санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж, тус тусын шинжилгээг танилцуулж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэн харилцан туршлага солилцож байгаа нь практик ач холбогдолтой юм.

Семинарт Монголын хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны сургагч багш нар оролцож, оролцогчдод зөвлөмж өгч дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Хадгаламж, зээлийн хоршоо нь хамтын удирдлага, хяналт бүхий гишүүнчлэлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг онцлогтой байгууллага тул дотоод хяналтын үүрэг нэн чухал учир хоршоодын хяналтын зөвлөлийг чадавхжуулах практик семинарыг бүсчилсэн байдлаар үргэлжлүүлэн зохион байгуулах юм.