ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2020-03-05 09:31

Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх олон улсын байгууллага /ФАТФ/-аас гаргасан Техникийн хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, санхүүгийн системийг уг гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлээс хамгаалах, гарал үүсэл нь тодорхойгүй, хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон орлого, мөнгө угаах зорилготой этгээдийг санхүүгийн системд нэвтрүүлэхгүй байх шаардлагыг тодорхойлсон “Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1-д заасны дагуу санхүүгийн салбарт оролцогчид болон олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлж байна.

Иймд санхүүгийн салбарын оролцогчид, иргэд та бүхэн журмын төсөлтэй дараах холбоосоор танилцаж, саналаа amlctf@frc.mn цахим хаягаар ирүүлж хамтран ажиллана уу. Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.

 

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО