Салбаруудын статистикийн бюллетень
Нэр Үзэх Xls Татах
1 ХЗХ-дын 2020 оны I улирлын санхүүгийн тайлан, нэгтгэлийн хураангуй

Үзэх

Татах

2 ХЗХ-дын 2020 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

Татах

3 Даатгалын салбарын 2020 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

Татах

4 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2020 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

Татах

5 Банк бус санхүүгийн байгууллагын байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

6 ХЗХ-дын 2019 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

7 ХЗХ-дын 2019 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

Татах

8 Даатгалын салбарын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

Татах

9 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

Татах

10 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

Татах

11 ББСБ-уудын 2019 оны III дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

12 ХЗХ-дын 2019 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

Татах

13 Даатгалын салбарын 2019 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

Татах

14 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

15 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

Татах