Статистикийн бюллетень
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх Xls Татах
1 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2020 оны I улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

2 Банк бус санхүүгийн байгууллагын байгууллагын 2020 оны I улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

3 Банк бус санхүүгийн байгууллагын байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

4 ХЗХ-дын 2019 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

Татах

5 ХЗХ-дын 2019 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

Татах

6 Даатгалын салбарын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

Татах

7 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

Татах

8 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2019-09-01

Үзэх

Татах

9 ББСБ-уудын 2019 оны III дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2019-09-01

Үзэх

Татах

10 Даатгалын салбарын 2019 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2019-09-01

Үзэх

Татах

11 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2019-06-05

Үзэх

Татах

12 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2019-06-05

Үзэх

Татах

13 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2019 оны I дугаар улирлын тойм 2019-01-01

Үзэх

Татах

14 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны IV дугаар улирлын тойм 2018-12-03

Үзэх

Татах

15 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны III дугаар улирлын тойм 2018-09-13

Үзэх

Татах

16 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2019-06-01

Үзэх

Татах

17 Даатгалын салбарын 2019 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2019-06-01

Үзэх

Татах

18 ХЗХ-дын 2019 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2019-02-09

Үзэх

Татах

19 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2019-02-01

Үзэх

Татах

20 ХЗХ-дын 2018 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2018-12-13

Үзэх

Татах

21 Даатгалын салбарын 2019 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2019-02-01

Үзэх

Татах

22 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангуудын нэгтгэл 2018-12-17

Үзэх

Татах

23 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2018-12-16

Үзэх

Татах

24 Даатгалын салбарын 2018 оны IV дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2018-12-15

Үзэх

Татах

25 ХЗХ-дын 2018 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2018-08-10

Үзэх

Татах

26 ХЗХ-дын 2018 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2018-08-08

Үзэх

Татах

27 ББСБ-уудын 2018 оны III дугаар улирлын гүйлгээ үлдэгдлийн тайлан тэнцэл, орлого үр дүнгийн тайлан, хураангуй тайлан тэнцэл 2018-09-14

Үзэх

Татах

28 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2018-08-08

Үзэх

Татах

29 Даатгалын салбарын 2018 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2018-09-11

Үзэх

Татах

30 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны II дугаар улирлын тойм 2018-06-12

Үзэх

Татах

31 ХЗХ-дын 2018 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2018-05-13

Үзэх

Татах

32 ХЗХ-дын 2018 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2018-06-05

Үзэх

Татах

33 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2018-06-15

Үзэх

Татах

34 ББСБ-уудын 2018 оны II дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2018-06-15

Үзэх

Татах

35 Даатгалын салбарын 2018 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2018-05-17

Үзэх

Татах

36 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны I дугаар улирлын тойм 2018-02-07

Үзэх

Татах

37 ББСБ-уудын 2018 оны I дугаар улирлын гүйлгээ үлдэгдлийн тайлан тэнцэл, орлого үр дүнгийн тайлан, хураангуй тайлан тэнцэл 2018-02-06

Үзэх

Татах

38 ББСБ-уудын 2018 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2018-03-01

Үзэх

Татах

39 ХЗХ-дын 2018 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2018-02-04

Үзэх

Татах

40 Даатгалын салбарын 2018 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2018-03-01

Үзэх

Татах

41 Даатгалын салбарын 2017 оны IV дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2017-12-01

Үзэх

Татах

42 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны IV дугаар улирлын тойм 2017-12-17

Үзэх

Татах

43 ХЗХ-дын 2017 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан 2017-11-16

Үзэх

Татах

44 ХЗХ-дын 2017 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2017-11-17

Үзэх

Татах

45 ХЗХ-дын 2017 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2017-11-16

Үзэх

Татах

46 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга 2017-12-08

Үзэх

Татах

47 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын гүйлгээ үлдэгдлийн тайлан тэнцэл 2017-12-10

Үзэх

Татах

48 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2017-12-06

Үзэх

Татах

49 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2017-12-06

Үзэх

Татах

50 ББСБ-уудын 2017 оны III дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2017-12-14

Үзэх

Татах

51 Даатгалын салбарын 2017 оны III дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2017-11-11

Үзэх

Татах

52 Үнэт цаасны зах зээлийн 2017 оны II дугаар улирлын тойм 2017-06-04

Үзэх

Татах

53 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны I дугаар улирлын тойм 2017-01-01

Үзэх

Татах

54 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны III дугаар улирлын том 2017-09-02

Үзэх

Татах

55 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын орлогын дэлгэрэнгүй тайлан 2017-06-30

Үзэх

Татах

56 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2017-06-30

Үзэх

Татах

57 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын гүйлгээ үлэгдлийн тайлан тэнцэл 2017-06-30

Үзэх

Татах

58 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2017-06-01

Үзэх

Татах

59 ХЗХ-дын 2017 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2017-03-01

Үзэх

Татах

60 ХЗХ-дын 2017 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл 2017-03-01

Үзэх

Татах

61 Даатгалын салбарын 2017 оны II дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2017-07-07

Үзэх

Татах

62 Даатгалын салбарын 2017 оны I улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан 2017-03-01

Үзэх

Татах

63 ХЗХ-дын 2017 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2017-01-01

Үзэх

Татах

64 ХЗХ-дын 2017 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2017-01-01

Үзэх

Татах

65 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан 2016-03-01

Үзэх

Татах

66 ББСБ-уудын 2017 оны I улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2017-03-01

Үзэх

Татах

67 ББСБ-уудын 2017 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2017-03-01

Үзэх

Татах

68 ББСБ-уудын 2017 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2017-03-01

Үзэх

Татах

69 Даатгалын салбарын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2016-12-01

Үзэх

Татах

70 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны IV улирлын тойм 2016-12-01

Үзэх

Татах

71 ХЗХ-дын 2016 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2016-12-01

Үзэх

Татах

72 ХЗХ-дын 2016 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан 2016-12-01

Үзэх

Татах

73 ХЗХ-дын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2016-12-01

Үзэх

Татах

74 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны III улирлын тойм 2016-09-01

Үзэх

Татах

75 ББСБ-уудын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2016-12-01

Үзэх

Татах

76 ББСБ-уудын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2016-11-10

Үзэх

Татах

77 ББСБ-уудын 2016 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2016-12-01

Үзэх

Татах

78 ХЗХ-дын 2016 оны III улирлын орлого зарлагын тайлан 2016-09-01

Үзэх

Татах

79 ХЗХ-дын 2016 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2016-09-01

Үзэх

Татах

80 ХЗХ-дын 2016 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2016-09-01

Үзэх

Татах

81 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан 2016-06-01

Үзэх

Татах

82 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2016-06-01

Үзэх

Татах

83 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл 2016-06-01

Үзэх

Татах

84 Даатгалын салбарын 2016 оны III улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2016-09-01

Үзэх

Татах

85 ББСБ-уудын 2016 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2016-11-16

Үзэх

Татах

86 ББСБ-уудын 2016 оны III улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2016-09-30

Үзэх

Татах

87 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны II улирлын тойм 2016-06-01

Үзэх

Татах

88 ББСБ-уудын 2016 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2016-06-01

Үзэх

Татах

89 ББСБ-уудын 2016 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2016-06-01

Үзэх

Татах

90 ББСБ-уудын 2016 оны II улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2016-06-01

Үзэх

Татах

91 Даатгалын салбарын 2016 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2016-06-01

Үзэх

Татах

92 Даатгалын салбарын 2016 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2016-03-01

Үзэх

Татах

93 ББСБ-уудын 2009 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2009-12-01

Үзэх

Татах

94 ББСБ-уудын 2009 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2009-12-01

Үзэх

Татах

95 ББСБ-уудын 2009 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2009-12-01

Үзэх

Татах

96 ББСБ-уудын 2009 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2009-09-01

Үзэх

Татах

97 ББСБ-уудын 2009 оны III улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2009-09-01

Үзэх

Татах

98 ББСБ-уудын 2009 оны III улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан 2009-09-01

Үзэх

Татах

99 ББСБ-уудын 2009 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл 2009-06-01

Үзэх

Татах

100 ББСБ-уудын 2009 оны II улирлын орлого үр дүнгийн тайлан 2009-06-01

Үзэх

Татах