Хайлт хийх

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 8-р сар(7432) Үзэх
2 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 9-р сар(7434) Үзэх
3 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 10-р сар(7435) Үзэх
4 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 11-р сар(7444) Үзэх
5 2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан(7300) Үзэх
6 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл(7301) Үзэх
7 2016 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл(7304) Үзэх
8 2016 оны улирал бүрийн төсвийн гүйцэтгэл(7305) Үзэх
9 2016 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл(7306) Үзэх
10 2016 оны төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт(7307) Үзэх
11 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт улирлаар(7308) Үзэх
12 2017 оны төсвийн хязгаар(7309) Үзэх
13 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ(7054) Үзэх
14 2016 он цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ(7310) Үзэх
15 Aудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ(7311) Үзэх
16 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт(7312) Үзэх
17 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ(7315) Үзэх
18 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа /2017 оны 06-р сар/(7321) Үзэх
19 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2017 оны 06-р сар/(7322) Үзэх
20 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.01 сар(7323) Үзэх
21 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.02 сар(7324) Үзэх
22 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.03 сар(7325) Үзэх
23 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.04 сар(7326) Үзэх
24 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар(7331) Үзэх
25 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар(7332) Үзэх
26 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан(7334) Үзэх
27 Тухайн жилийн төсөв 2017 он(7337) Үзэх
28 Аудитын дүгнэлт(7338) Үзэх
29 Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ(7339) Үзэх
30 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 2016.12 сар(7340) Үзэх
31 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 он(7341) Үзэх
32 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 03-р сар(7342) Үзэх
33 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 07-р сар(7343) Үзэх
34 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 07-р сар(7344) Үзэх
35 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 07-р сар(7345) Үзэх
36 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 07-р сар(7346) Үзэх
37 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 08 сар(7347) Үзэх
38 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 08-р сар(7348) Үзэх
39 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 08-р сар(7349) Үзэх
40 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 08-р сар(7350) Үзэх
41 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.07 сар(7351) Үзэх
42 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.08 сар(7352) Үзэх
43 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан(7353) Үзэх
44 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 09 сар(7355) Үзэх
45 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 09-р сар(7356) Үзэх
46 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 09-р сар(7357) Үзэх
47 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 09-р сар(7358) Үзэх
48 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 10-р сар(7361) Үзэх
49 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 10-р сар(7362) Үзэх
50 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 10-р сар(7363) Үзэх
51 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 10 сар(7364) Үзэх
52 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 11 сар(7366) Үзэх
53 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 12 сар(7367) Үзэх
54 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2017 оны 12 сар(7368) Үзэх
55 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 оны 12 сар(7369) Үзэх
56 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 12 сар(7370) Үзэх
57 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 01 сар(7372) Үзэх
58 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 02 сар(7375) Үзэх
59 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 3 сар(7383) Үзэх
60 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 3 сар(7384) Үзэх
61 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 3 сар(7385) Үзэх
62 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2018 оны 3 сар(7386) Үзэх
63 Улс болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого,тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 5 сар(7387) Үзэх
64 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 06 сар(7389) Үзэх
65 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 07 сар(7390) Үзэх
66 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт(7144) Үзэх
67 2012 оны аудит хийгдсэн үр дүнгийн тайлан(7145) Үзэх
68 2012 оны аудит хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан(7146) Үзэх
69 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт(7148) Үзэх
70 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 08 сар(7404) Үзэх
71 Төсвийн зарлагын 2013 оны хуваарилалт(7149) Үзэх
72 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 09 сар(7405) Үзэх
73 Төсвийн зарлагын 2014-2016 оны төлөвлөгөөний төсөл(7150) Үзэх
74 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 10 сар(7406) Үзэх
75 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын төсвийн 2013 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит(7151) Үзэх
76 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 11 сар(7407) Үзэх
77 Төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний төсөл(7152) Үзэх
78 Төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт(7153) Үзэх
79 2014 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт(7154) Үзэх
80 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 12 сар(7410) Үзэх
81 Улсын болон орон нутгын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 01-р сар(7413) Үзэх
82 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 02 сар(7414) Үзэх
83 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 03 сар(7420) Үзэх
84 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 05 сар(7421) Үзэх
85 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2019 оны 6-р сар (7422) Үзэх