Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2020 оны 2-р сар

Үзэх

2 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2020 оны 1-р сар

Үзэх

3 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 7-р сар

Үзэх

4 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 4-р сар

Үзэх

5 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 12-р сар

Үзэх

6 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 8-р сар

Үзэх

7 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 9-р сар

Үзэх

8 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 10-р сар

Үзэх

9 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 11-р сар

Үзэх

10 2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Үзэх

11 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

12 2016 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

13 2016 оны улирал бүрийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

14 2016 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

15 2016 оны төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт

Үзэх

16 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт улирлаар

Үзэх

17 2017 оны төсвийн хязгаар

Үзэх

18 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

19 2016 он цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

20 Aудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

21 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

Үзэх

22 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

23 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

24 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

25 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.01 сар

Үзэх

26 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.02 сар

Үзэх

27 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.03 сар

Үзэх

28 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.04 сар

Үзэх

29 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар

Үзэх

30 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар

Үзэх

31 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх

32 Тухайн жилийн төсөв 2017 он

Үзэх

33 Аудитын дүгнэлт

Үзэх

34 Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

35 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 2016.12 сар

Үзэх

36 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 он

Үзэх

37 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 03-р сар

Үзэх

38 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 07-р сар

Үзэх

39 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 07-р сар

Үзэх

40 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 07-р сар

Үзэх

41 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 07-р сар

Үзэх

42 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 08 сар

Үзэх

43 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 08-р сар

Үзэх

44 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 08-р сар

Үзэх

45 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 08-р сар

Үзэх

46 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.07 сар

Үзэх

47 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.08 сар

Үзэх

48 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх

49 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 09 сар

Үзэх

50 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 09-р сар

Үзэх

51 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 09-р сар

Үзэх

52 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 09-р сар

Үзэх

53 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 10-р сар

Үзэх

54 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 10-р сар

Үзэх

55 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 10-р сар

Үзэх

56 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 10 сар

Үзэх

57 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 11 сар

Үзэх

58 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 12 сар

Үзэх

59 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2017 оны 12 сар

Үзэх

60 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 оны 12 сар

Үзэх

61 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 12 сар

Үзэх

62 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 01 сар

Үзэх

63 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 02 сар

Үзэх

64 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 3 сар

Үзэх

65 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 3 сар

Үзэх

66 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 3 сар

Үзэх

67 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2018 оны 3 сар

Үзэх

68 Улс болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого,тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 5 сар

Үзэх

69 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 06 сар

Үзэх

70 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 07 сар

Үзэх

71 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Үзэх

72 2012 оны аудит хийгдсэн үр дүнгийн тайлан

Үзэх

73 2012 оны аудит хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Үзэх

74 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт

Үзэх

75 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 08 сар

Үзэх

76 Төсвийн зарлагын 2013 оны хуваарилалт

Үзэх

77 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 09 сар

Үзэх

78 Төсвийн зарлагын 2014-2016 оны төлөвлөгөөний төсөл

Үзэх

79 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 10 сар

Үзэх

80 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын төсвийн 2013 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит

Үзэх

81 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 11 сар

Үзэх

82 Төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний төсөл

Үзэх

83 Төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт

Үзэх

84 2014 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт

Үзэх

85 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 12 сар

Үзэх

86 Улсын болон орон нутгын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 01-р сар

Үзэх

87 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 02 сар

Үзэх

88 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 03 сар

Үзэх

89 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 05 сар

Үзэх

90 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2019 оны 6-р сар

Үзэх