Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 10-р сар

Үзэх

2 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 11-р сар

Үзэх

3 2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Үзэх

4 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

5 2016 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

6 2016 оны улирал бүрийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

7 2016 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

8 2016 оны төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт

Үзэх

9 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт улирлаар

Үзэх

10 2017 оны төсвийн хязгаар

Үзэх

11 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

12 2016 он цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

13 Aудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

14 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

Үзэх

15 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх