Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар

Үзэх

2 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх

4 Тухайн жилийн төсөв 2017 он

Үзэх

5 Аудитын дүгнэлт

Үзэх

6 Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

7 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 2016.12 сар

Үзэх

8 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 он

Үзэх

9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 03-р сар

Үзэх

10 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 07-р сар

Үзэх

11 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 07-р сар

Үзэх

12 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 07-р сар

Үзэх

13 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 07-р сар

Үзэх

14 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 08 сар

Үзэх

15 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 08-р сар

Үзэх