Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 2016 он цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

2 Aудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

3 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

Үзэх

4 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

5 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

6 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.01 сар

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.02 сар

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.03 сар

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.04 сар

Үзэх

11 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар

Үзэх

12 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх

14 Тухайн жилийн төсөв 2017 он

Үзэх

15 Аудитын дүгнэлт

Үзэх