Авлигын эсрэг арга хэмжээ
Нэр Үзэх
1 Авлигатай тэмцэх газар хөтөлбөр 2020

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

4 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

5 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

6 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар мэдүүлж, цаасаар бүртгүүлэх тухай

Үзэх

7 "Авилга үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь"

Үзэх

8 Төрийн байгууллагуудаас авилгын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал, анхаарах асуудал

Үзэх

9 Авилгын эсрэг НҮБ-ийн конвенц

Үзэх

10 Авилгын эсрэг хууль

Үзэх

11 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Үзэх

12 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Үзэх

13 УИХ-ын байнгийн хорооны тогтоол /дугаар 20/

Үзэх

14 УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол /дугаар 05/

Үзэх

15 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

Үзэх