Авлигын эсрэг арга хэмжээ
Нэр Үзэх
1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

2 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

3 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

4 Төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

5 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

6 Төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

7 Авлигатай тэмцэх газар хөтөлбөр 2020

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

10 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

11 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

12 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар мэдүүлж, цаасаар бүртгүүлэх тухай

Үзэх

13 "Авилга үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь"

Үзэх

14 Төрийн байгууллагуудаас авилгын эсрэг явуулж буй үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал, анхаарах асуудал

Үзэх

15 Авлигын эсрэг НҮБ-ийн конвенц

Үзэх