Авлигын эсрэг арга хэмжээ
Нэр Үзэх
1 Авилгатай тэмцэх газар 2020 оны хөтөлбөр

Үзэх

2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.11.15

Үзэх

3 Санхүүгийн зоxицуулах хорооны 2016 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

4 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ КОНВЕНЦИЙН II БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНД НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛ

Үзэх

5 НҮБ-ын Авилгалын эсрэг конвенц (АЭК)-ын хэрэгжилтийн тайлан

Үзэх

6 Авлигын эсрэг хууль

Үзэх

7 Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл

Үзэх

8 Авлигын эсрэг олон улсын өдөр

Үзэх

9 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

10 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Үзэх

11 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

Үзэх

12 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /гарын авлага/

Үзэх

13 Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

Үзэх

14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

15 "Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн II бүлгийн (урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг судлах” зөвлөх үйлчилгээний тайлан

Үзэх

16 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /нийтийн албан тушаалтны гарын авлага/

Үзэх

17 Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага

Үзэх

18 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө

Үзэх

19 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ᠌᠌" Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ᠌" -ний 2017 оны төлөвлөгөө

Үзэх

20 Аудитын тайлангийн дүгнэлтэнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

21 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

22 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

23 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2019 онд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилтот хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө

Үзэх

24 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.01.28

Үзэх

25 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

26 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх