Авлигын эсрэг арга хэмжээ
Нэр Үзэх
1 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

3 ХАСУМ-2022 он

Үзэх

4 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

5 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

6 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

7 Төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

8 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

9 Төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

10 Авлигатай тэмцэх газар хөтөлбөр 2020

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

13 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

14 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

15 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахимаар мэдүүлж, цаасаар бүртгүүлэх тухай

Үзэх