Авлигын эсрэг арга хэмжээ
Нэр Үзэх
1 Авилгатай тэмцэх газар 2020 оны хөтөлбөр

Үзэх

2 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.11.15

Үзэх

3 Санхүүгийн зоxицуулах хорооны 2016 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

4 CЗХ-ны авилгын эсрэг конвенцийн II бүлгийн хэрэгжилтэд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээ, дүн шинжилгээнд нэмэлт материал

Үзэх

5 НҮБ-ын Авилгалын эсрэг конвенц (АЭК)-ын хэрэгжилтийн тайлан

Үзэх

6 Авлигын эсрэг хууль

Үзэх

7 Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл

Үзэх

8 Авлигын эсрэг олон улсын өдөр

Үзэх

9 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

10 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Үзэх

11 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

Үзэх

12 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /гарын авлага/

Үзэх

13 Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

Үзэх

14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

15 "Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн II бүлгийн (урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг судлах” зөвлөх үйлчилгээний тайлан

Үзэх