Хайлт хийх

Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын 18-аас 5 дугаар сарын 31 хүртлэх судалгаа(7219) Үзэх
2 2014 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан(7256) Үзэх
3 Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт(7260) Үзэх
4 ХШЗГ-н 2015 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө(7267) Үзэх
5 ХШЗГ-н 2015 он, 2016 оны I улиралд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт(7289) Үзэх
6 ХШЗГ-н 2016 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө(7290) Үзэх
7 Даатгалын байгууллагуудад хийсэн газар дээрx шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар/(7298) Үзэх
8 Хадгаламж зээлийн хоршоодод хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/(7299) Үзэх
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай(7302) Үзэх
10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангийн нэгтгэл(7080) Үзэх
11 Ердийн даатгалын мэргэжлийн компаниудад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл (7081) Үзэх
12 Ердийн даатгалын компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл(7082) Үзэх
13 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл(7083) Үзэх
14 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл(7084) Үзэх
15 Даатгалын байгууллага дээрх газар дээрх хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл (7085) Үзэх
16 ББСБ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл(7086) Үзэх
17 Даатгалын газраас 2014 онд Даатгалын байгууллагад хийгдэх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө(7087) Үзэх
18 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл(7088) Үзэх
19 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл 2013 оны III улирлын байдлаар(7089) Үзэх
20 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил(7090) Үзэх
21 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013(7091) Үзэх
22 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж(7092) Үзэх
23 ХШЗГ-ийн 2017 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө(7365) Үзэх
24 ХШЗГ-ийн 2018 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө(7376) Үзэх
25 ХШЗГ-ийн 2019 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө(7411) Үзэх