Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Тогтвортой санхүүгийн замын зураглал

Үзэх

2 СЗХ-ны 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

3 СЗХ-ны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам /шинэчлэн баталсан/

Үзэх

5 Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам

Үзэх

6 Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр

Үзэх

7 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам

Үзэх

10 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

11 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Үзэх

12 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм

Үзэх

14 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

15 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар

Үзэх