Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 СЗХ-ны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

2 СЗХ-ны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

3 СЗХ-ны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

4 СЗХ-ны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

5 СЗХ-ны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

6 СЗХ-ны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

7 СЗХ-ны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

8 СЗХ-ны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

9 СЗХ-ны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

10 СЗХ-ны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

11 СЗХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

12 СЗХ-ны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

13 Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын 18-аас 5 дугаар сарын 31 хүртлэх судалгаа

Үзэх

14 2014 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан

Үзэх

15 Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт

Үзэх

16 ХШЗГ-н 2015 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

17 ХШЗГ-н 2015 он, 2016 оны I улиралд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Үзэх

18 ХШЗГ-н 2016 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

19 Даатгалын байгууллагуудад хийсэн газар дээрx шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар/

Үзэх

20 Хадгаламж зээлийн хоршоодод хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

Үзэх

21 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

22 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

23 Ердийн даатгалын мэргэжлийн компаниудад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

24 Ердийн даатгалын компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

25 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

26 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

27 Даатгалын байгууллага дээрх газар дээрх хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл

Үзэх

28 ББСБ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

29 Даатгалын газраас 2014 онд Даатгалын байгууллагад хийгдэх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

30 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

31 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл 2013 оны III улирлын байдлаар

Үзэх

32 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил

Үзэх

33 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013

Үзэх

34 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж

Үзэх

35 ХШЗГ-ийн 2017 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

36 ХШЗГ-ийн 2018 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

37 ХШЗГ-ийн 2019 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх