Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам

Үзэх

4 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

5 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Үзэх

6 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм

Үзэх

8 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар

Үзэх

10 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам

Үзэх

12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам

Үзэх

13 Нууцын жагсаалт батлах тухай

Үзэх

14 СЗХ-ны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

15 СЗХ-ны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

16 СЗХ-ны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

17 СЗХ-ны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

18 СЗХ-ны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

19 СЗХ-ны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

20 СЗХ-ны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

21 СЗХ-ны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

22 СЗХ-ны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

23 СЗХ-ны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

24 СЗХ-ны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

25 СЗХ-ны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

26 СЗХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

27 Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын 18-аас 5 дугаар сарын 31 хүртлэх судалгаа

Үзэх

28 2014 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан

Үзэх

29 Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт

Үзэх

30 ХШЗГ-н 2015 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

31 ХШЗГ-н 2015 он, 2016 оны I улиралд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Үзэх

32 ХШЗГ-н 2016 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

33 Даатгалын байгууллагуудад хийсэн газар дээрx шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар/

Үзэх

34 Хадгаламж зээлийн хоршоодод хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

Үзэх

35 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

36 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

37 Ердийн даатгалын мэргэжлийн компаниудад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

38 Ердийн даатгалын компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

39 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

40 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

41 Даатгалын байгууллага дээрх газар дээрх хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл

Үзэх

42 ББСБ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

43 Даатгалын газраас 2014 онд Даатгалын байгууллагад хийгдэх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

44 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

45 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл 2013 оны III улирлын байдлаар

Үзэх

46 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил

Үзэх

47 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013

Үзэх

48 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж

Үзэх

49 ХШЗГ-ийн 2017 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

50 ХШЗГ-ийн 2018 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

51 ХШЗГ-ийн 2019 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх