Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 СЗХ-ны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

2 СЗХ-ны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

3 СЗХ-ны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

4 СЗХ-ны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

5 СЗХ-ны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

6 СЗХ-ны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

7 СЗХ-ны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

8 СЗХ-ны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

9 СЗХ-ны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

10 СЗХ-ны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

11 СЗХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

12 Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын 18-аас 5 дугаар сарын 31 хүртлэх судалгаа

Үзэх

13 2014 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан

Үзэх

14 Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт

Үзэх

15 ХШЗГ-н 2015 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх