Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 ХШЗГ-н 2015 он, 2016 оны I улиралд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Үзэх

2 ХШЗГ-н 2016 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

3 Даатгалын байгууллагуудад хийсэн газар дээрx шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар/

Үзэх

4 Хадгаламж зээлийн хоршоодод хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

7 Ердийн даатгалын мэргэжлийн компаниудад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

8 Ердийн даатгалын компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

9 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

10 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

11 Даатгалын байгууллага дээрх газар дээрх хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл

Үзэх

12 ББСБ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

13 Даатгалын газраас 2014 онд Даатгалын байгууллагад хийгдэх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

14 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

15 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл 2013 оны III улирлын байдлаар

Үзэх