Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил

Үзэх

2 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013

Үзэх

3 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж

Үзэх

4 ХШЗГ-ийн 2017 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

5 ХШЗГ-ийн 2018 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

6 ХШЗГ-ийн 2019 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх