Хайлт хийх

Үнэт цаасны зах зээлийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалд тухайн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл, компанийн удирдлагуудад өгсөн шагнал урамшуулал, компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаарх судалгаа 2014(7055) Үзэх
2 Хувьцаат компаниудын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хураангуй(7056) Үзэх
3 Хувьцаат компаниудын 2014 оны ногдол ашгийн судалгаа(7057) Үзэх
4 Хувьцаат компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн тухай судалгаа(7058) Үзэх
5 2014 онд компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлсэн компаниудын судалгаа(7059) Үзэх
6 Бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын нэгдсэн судалгаа 2014(7060) Үзэх
7 2014 онд Компанийн хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээдүүдээс ирүүлсэн мэдэгдлийн судалгаа(7094) Үзэх
8 Нийт бүртгэлтэй хувьцаат компанийн 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу Хорооноос нийтэд мэдээлж байна(7095) Үзэх
9 Компанийн эд хөрөнгө барьцаалан зээл авсан хувьцаат компаниудын талаарх судалгаа(7123) Үзэх