Үнэт цаасны зах зээлийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалд тухайн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл, компанийн удирдлагуудад өгсөн шагнал урамшуулал, компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаарх судалгаа 2014

Үзэх

2 Хувьцаат компаниудын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хураангуй

Үзэх

3 Хувьцаат компаниудын 2014 оны ногдол ашгийн судалгаа

Үзэх

4 Хувьцаат компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн тухай судалгаа

Үзэх

5 2014 онд компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлсэн компаниудын судалгаа

Үзэх

6 Бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын нэгдсэн судалгаа 2014

Үзэх

7 2014 онд Компанийн хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээдүүдээс ирүүлсэн мэдэгдлийн судалгаа

Үзэх

8 Нийт бүртгэлтэй хувьцаат компанийн 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу Хорооноос нийтэд мэдээлж байна

Үзэх

9 Компанийн эд хөрөнгө барьцаалан зээл авсан хувьцаат компаниудын талаарх судалгаа

Үзэх