Хүний нөөцийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 2022 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

2 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

3 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

4 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

5 Сул орон тоог нөхөх захиалга - 2022 он

Үзэх

6 Сул орон тоог нөхөх захиалга - 2022 он

Үзэх

7 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

9 2021 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

10 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 2

Үзэх

11 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 1

Үзэх

12 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2021 он

Үзэх

13 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх

14 2020 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

15 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх