Хүний нөөцийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

2 2021 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

3 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 2

Үзэх

4 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 1

Үзэх

5 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Үзэх

6 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2021 он

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

8 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх

9 2020 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

10 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх