Хүний нөөцийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

2 2020 ОНД АЖЛААС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧИД

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчдын мэдээлэл /2017.11.14/

Үзэх

4 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай

Үзэх

5 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулагдлаа

Үзэх

6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах аргачлал

Үзэх

7 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар

Үзэх

8 Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх аргачлал

Үзэх

9 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин/үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлэх Үлгэрчилсэн загвар

Үзэх

10 Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн

Үзэх

11 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол

Үзэх