Үнэт цаас
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 336 2020-05-20

Үзэх

2 "Кости эстимэйт" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 265 2020-05-20

Үзэх

3 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 171 2017-09-27

Үзэх

4 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 264 2020-05-06

Үзэх

5 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 263 2020-05-06

Үзэх

6 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 262 2020-05-06

Үзэх

7 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 261 2020-05-06

Үзэх

8 "Эм Ай Си Си ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 257 2020-05-06

Үзэх

9 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 256 2020-05-06

Үзэх

10 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээний үйлчилгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 219 2020-05-06

Үзэх

11 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 213 2020-04-22

Үзэх

12 "Монсек ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 212 2020-04-22

Үзэх

13 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2020-04-22

Үзэх

14 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай 188 2020-04-22

Үзэх

15 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 187 2020-04-22

Үзэх

16 Гүйцтгэх захирлын албан тушаалд томилхыг зөвшөөрөх тухай 186 2020-04-22

Үзэх

17 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг сүртгэх тухай 440 2019-12-27

Үзэх

18 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 211 2019-07-08

Үзэх

19 Үнэт цаасны дараа төлбөр тооцооны Т+2 горим, төлбөрийн эсрэг нийлүүлэлт зарчмыг нэвтрүүлэх тухай 29 2020-01-29

Үзэх

20 Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай 28 2020-01-29

Үзэх

21 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 27 2020-01-29

Үзэх

22 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 26 2020-01-29

Үзэх

23 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 25 2020-01-29

Үзэх

24 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 152 2020-04-08

Үзэх

25 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

26 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон оноосон нэрийг өөрчлөх тухай 147 2020-03-25

Үзэх

27 21212

Үзэх

28 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 61 2020-02-12

Үзэх

29 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 60 2020-02-12

Үзэх

30 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 07 2020-01-15

Үзэх

31 Үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийн бүртгэх тухай 06 2020-01-15

Үзэх

32 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 92 2020-02-28

Үзэх

33 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-25

Үзэх

34 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

35 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

36 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-28

Үзэх

37 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

38 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 85 2020-02-28

Үзэх

39 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам 84 2020-02-28

Үзэх

40 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-28

Үзэх

41 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 82 2020-02-28

Үзэх

42 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-28

Үзэх

43 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 62 2020-02-12

Үзэх

44 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 59 2020-02-12

Үзэх

45 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөгшөөрөх тухай 409 2019-12-20

Үзэх

46 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 105 2020-03-11

Үзэх

47 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай 104 2020-03-11

Үзэх

48 Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нээж олгох тухай 103 2020-03-11

Үзэх

49 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 408 2019-12-27

Үзэх

50 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай 407 2019-12-27

Үзэх

51 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 58 2020-01-29

Үзэх

52 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 91 2020-02-28

Үзэх

53 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2020-02-28

Үзэх

54 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2020-02-28

Үзэх

55 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай 88 2020-02-08

Үзэх

56 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай 87 2020-02-28

Үзэх

57 Гүйцжтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 86 2020-02-20

Үзэх

58 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 85 2020-02-25

Үзэх

59 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвөлгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 84 2020-02-28

Үзэх

60 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 83 2020-02-25

Үзэх

61 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүрдүүлэх 82 2020-02-28

Үзэх

62 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 81 2020-02-20

Үзэх

63 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 80 2020-02-28

Үзэх

64 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 79 2020-02-20

Үзэх

65 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 24 2020-01-15

Үзэх

66 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 23 2020-01-15

Үзэх

67 Дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 5 2020-01-15

Үзэх

68 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 432 2019-12-27

Үзэх

69 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 431 2019-12-27

Үзэх

70 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 430 2019-12-27

Үзэх

71 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 428 2019-12-27

Үзэх

72 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 410 2019-12-27

Үзэх

73 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 408 2019-12-27

Үзэх

74 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 397 2019-12-16

Үзэх

75 "Монгол даатгал" ХХК-ийг "Хорго хайрхан" ХК-д нэгтгэхийг зөвшөөрч, үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 372 2019-12-16

Үзэх

76 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 367 2019-12-16

Үзэх

77 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 348 2019-12-04

Үзэх

78 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 334 2019-12-04

Үзэх

79 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 355 2019-12-04

Үзэх

80 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасах тухай 339 2019-12-04

Үзэх

81 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 336 2019-12-04

Үзэх

82 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 333 2019-12-04

Үзэх

83 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх болон номинал данс эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 332 2019-12-04

Үзэх

84 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг бүртгэх тухай 322 2019-11-25

Үзэх

85 Үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 311 2019-11-25

Үзэх

86 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн үндсэн харилцагчдын дансыг шилжүүлэх тухай 307 2019-11-25

Үзэх

87 Үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 304 2019-11-25

Үзэх

88 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 303 2019-11-25

Үзэх

89 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 302 2019-11-25

Үзэх

90 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай 301 2019-11-25

Үзэх

91 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай 300 2019-11-25

Үзэх

92 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 298 2019-11-25

Үзэх

93 Үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 275 2019-10-16

Үзэх

94 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 267 2019-09-11

Үзэх

95 "Блэкстоун интернэйшнл ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 0 2019-09-11

Үзэх

96 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 256 2019-09-11

Үзэх

97 Нэр бүхий 10 үнэт цаасны компанийн үнэт цаасны зах зээлд зарим мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 250 2019-08-28

Үзэх

98 "Гацуурт трейд ҮЦК" ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 248 2019-08-28

Үзэх

99 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 241 2019-08-28

Үзэх

100 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүний өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 224 2019-08-14

Үзэх