Үнэт цаас
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Мандал праявит экүити хувийн ХОС” ХХК/ 143 2023-04-28

Үзэх

2 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Грандлекс партнерс” ХХК/ 127 2023-04-21

Үзэх

3 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Бадархундага оргил ХААБ” ХХК/ 126 2023-04-21

Үзэх

4 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Ханбүргэд хэнтий ХААБ” ХХК/ 125 2023-04-21

Үзэх

5 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Хаантэлмэн ХААБ” ХХК/ 124 2023-04-21

Үзэх

6 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Цэц-Инвест ХААБ” ХХК/ 123 2023-04-21

Үзэх

7 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Алтан шагай импекс ХААБ” ХХК/ 122 2023-04-21

Үзэх

8 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай /“Ди Эйч капитал ҮЦК” ХХК/ 121 2023-04-21

Үзэх

9 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай /“ОЧУН ҮЦК” ХХК/ 120 2023-04-21

Үзэх

10 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгох тухай /“Гранддевелопмэнт ҮЦК” ХХК/ 119 2023-04-21

Үзэх

11 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бичил Эй Би Эс плас” ХХК/ 118 2023-04-21

Үзэх

12 Арилжаалагдаагүй баталгаат үнэт цаасыг төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлээс хасах тухай 117 2023-04-21

Үзэх

13 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“МИК актив гучин гурав” ХХК/ 116 2023-04-21

Үзэх

14 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“ХААН банк” ХХК/ 689 2022-12-09

Үзэх

15 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Бэрс Эй Би Эс плас ТЗК” ХХК/ 88 2023-03-31

Үзэх