Даатгал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 855 2020-09-09

Үзэх

2 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 828 2020-08-12

Үзэх

3 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 827 2020-08-12

Үзэх

4 Бүртгэл, зөвшөөрлийн шуурхай шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 185 2020-04-08

Үзэх

5 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 488 2020-06-29

Үзэх

6 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 487 2020-06-29

Үзэх

7 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 486 2020-06-29

Үзэх

8 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 485 2020-06-29

Үзэх

9 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд оруулахыг зөвшөөрөх тухай 174 2018-05-23

Үзэх

10 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 475 2020-06-10

Үзэх

11 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 464 2020-06-10

Үзэх

12 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 345 2020-06-10

Үзэх

13 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 347 2020-06-10

Үзэх

14 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 346 2020-06-10

Үзэх

15 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 344 2020-06-10

Үзэх