БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Гадаад валютын арилжааны журам

nbfi@frc.mn

2020-05-01

Үзэх

2 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журмын төсөлд саналд авч байна.

nbfi@frc.mn

2020-04-17

Үзэх

3 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх журам

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

6 ББСБ-ын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна

Үзэх