ДААТГАЛЫН ГАЗАР
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2020-11-06

Үзэх

2 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага

daatgal@frc.mn

2020-11-02

Үзэх

3 Даатгалын багц дүрмийн нэгдүгээр хавсралт "даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын шинэчилсэн найруулгын төсөл

daatgal@frc.mn

2020-05-15

Үзэх

4 Даатгалын багц дүрмийн арван наймдугаар хавсралт "тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, бүрдүүлэх заавар, түүнд тавигдах шаардлага"-ын төсөл

daatgal@frc.mn

2020-05-15

Үзэх

5 "Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2020-04-16

Үзэх

6 "Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ын төсөлд санал авах тухай 2019-12-06

Үзэх

7 "Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2019-12-06

Үзэх

8 "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2019-12-03

Үзэх

9 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ 2019-11-07

Үзэх