Хөрөнгийн зах зээл
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд монгол улсад үнэт цаас гаргах, монгол улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

2 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журамд оруулах өөрчлөлт номинал данс

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

3 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, Нийтэд санал болгон арилжих тухай журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

4 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч брокерийн тусгай зөвшөөрлийн журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

5 Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам

Үзэх

6 "Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам"

Үзэх