ЖУРАМ
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банк бус санхүүгийн байгууллагаас олгох финтек зээлийн бүтээгдэхүүнд тооцох өр, орлогын харьцаа тогтоох тухай 527 2022-10-14

Үзэх

2 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам 160 2022-04-06

Үзэх

4 Компанийн засаглалын кодекс 145 2022-03-23

Үзэх

5 "Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам"-д өөрчлөлт оруулах тухай 385 2021-09-22

Үзэх

6 Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед банк бус санхүүгийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 262 2021-06-23

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, түүнд хяналт тавих журам 165 2021-04-28

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 66 2021-02-24

Үзэх

9 "Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам"-д өөрчлөлт оруулах тухай 65 2021-02-24

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн байгууллагад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай /2021.01.01-2021.07.01/ 1020 2020-12-23

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 998 2020-12-09

Үзэх

12 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журамд өөрчлөлт оруулах тухай 352 2020-06-10

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагааг зохицуулах, түүнд хяналт тавих журам 495 2020-06-29

Үзэх

14 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

15 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам А-26 2019-01-21

Үзэх