Бусад
Нэр Огноо Дугаар Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл, эрхийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2020-04-08 180

Үзэх

2 "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах тухай

Үзэх

3 Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай

Үзэх

4 "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо"- ны үйл ажиллагааны стратеги"- ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Үзэх

5 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги” батлах тухай

Үзэх

6 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам

Үзэх

9 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

10 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Үзэх

11 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм

Үзэх

13 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар

Үзэх

15 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

16 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам

Үзэх

17 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам

Үзэх

18 Нууцын жагсаалт батлах тухай

Үзэх