ХУУЛЬ
Нэр Огноо Дугаар Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг томилох тухай

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хороо, түүний дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүнд зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

11 Дүрэм батлах тухай /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм/

Үзэх

12 Журам батлах тухай /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль

Үзэх

15 Хоршооны тухай хууль

Үзэх

16 Даатгалын тухай хууль

Үзэх

17 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай

Үзэх

19 Валютын зохицуулалтын тухай

Үзэх

20 Төрийн албаны тухай хууль

Үзэх

21 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Үзэх

22 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

Үзэх

23 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Үзэх

24 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай

Үзэх

25 Зөрчлийн тухай хууль

Үзэх

26 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

Үзэх

27 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

Үзэх

28 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай

Үзэх

29 Компанийн тухай хууль

Үзэх

30 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай

Үзэх

31 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

Үзэх

32 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль

Үзэх

33 Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хууль

Үзэх

34 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай

Үзэх

35 Жолоочийн даатгалын тухай

Үзэх