Үлгэрчилсэн журмууд
Нэр Үзэх
1 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

2 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"

Үзэх

3 Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Үзэх

4 ТЗ-тэй этгээдийн Комплайнсын хөтөлбөр

Үзэх

5 Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга

Үзэх

6 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам

Үзэх