Үлгэрчилсэн журмууд
Нэр Үзэх
1 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын үлгэрчилсэн заавар

Үзэх

2 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

3 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"

Үзэх

4 ТЗ-тэй этгээдийн Комплайнсын хөтөлбөр

Үзэх