Үлгэрчилсэн журмууд
Нэр Үзэх
1 Компанийн оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын үлгэрчилсэн загвар.pdf

Үзэх

2 Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийн үлгэрчилсэн загвар.pdf

Үзэх

3 Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмын үлгэрчилсэн журам.pdf

Үзэх

4 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын үлгэрчилсэн заавар

Үзэх

5 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

6 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"

Үзэх

7 ТЗ-тэй этгээдийн Комплайнсын хөтөлбөр

Үзэх