Нийтлэлүүд
Нэр Үзэх
1 Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Үзэх

2 Комплайнсын гарын авлага

Үзэх

3 Компанийн засаглалын кодексийн гарын авлага 2014

Үзэх

4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан

Үзэх

5 Компанийн засаглалын зарчмуудын товч танилцуулга ЭЗХАХБ 2015

Үзэх

6 Комплайнсын тухай

Үзэх