Салбарын хууль, эрх зүйн акт
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хадгаламж, зээлийн хоршоодод авах арга хэмжээний тухай 854 2020-08-26

Үзэх

2 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2011-10-27

Үзэх

3 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам"-ыг хүчингүй болгох тухай 353 2020-06-10

Үзэх

4 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвлөрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай 148 2020-03-25

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн хоршооны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журамд түр хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 122/58 2020-03-18

Үзэх

6 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам 179 2020-04-08

Үзэх

7 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам 211 2019-07-08

Үзэх

8 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам 339 2018-11-14

Үзэх

9 Хадгаламж, зээлийн хоршооны нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, дансны жагсаалт, аргачлал болон маягт 232/216 2012-11-08

Үзэх

10 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай 0 2011-10-27

Үзэх

11 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын үндэсний холбооноос үзүүлэх тогтворжилтын үйлчилгээний журам 136 2012-05-09

Үзэх

12 Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 145/124 2015-05-13

Үзэх

13 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт 246 2018-06-29

Үзэх

14 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам A-162/195 2016-06-30

Үзэх

15 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх заавар 191 2013-05-22

Үзэх