Хууль,тогтоол
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын хууль

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

3 "Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл, эрхийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хороо, түүний дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх