Заавар, зөвлөмж, гарын авлага
Нэр Үзэх
1 Мөнгө угаах эрсдэлийн үнэлгээний тайлан 2018

Үзэх

2 ФАТФ-ын дахин үнэлгээний тайлан 2020

Үзэх

3 Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

4 Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага (ФАТФ)-ын аргачлал

Үзэх

5 Даатгалын салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

6 Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

8 Үнэт цаасны салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

9 Хадгаламж зээлийн хоршоодын салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

10 Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох талаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан гарын авлага

Үзэх

11 Зорилтот санхүүгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх гарын авлага

Үзэх

12 Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага

Үзэх

13 Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын комплаенсын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Үзэх

14 Комплаенсын гарын авлага

Үзэх

15 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх нь гарын авлага

Үзэх