Хууль эрх зүйн актууд
Нэр Үзэх
1 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

2 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгаword.docx

Үзэх

3 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

Үзэх

4 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоох, түр зогсоох, бүртгэлээс хасах журам

Үзэх

5 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээр хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

6 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн аудит хийх хуулийн этгээдийг бүртгэх, бүртгэхэд тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох журам

Үзэх

7 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам

Үзэх

8 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг тогтоох журам

Үзэх

9 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журам

Үзэх