2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "ББСБ-ын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 147 2016-05-17

Үзэх

2 "БИДД ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 303 2016-12-14

Үзэх

3 "Бат улам арвижих" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 302 2016-12-14

Үзэх

4 "Хөх нутаг финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 301 2016-12-14

Үзэх

5 "Лояал фанд" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 300 2016-12-14

Үзэх

6 "Ингүүмэл зоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 299 2016-12-14

Үзэх

7 "Файнаншил траст" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 298 2016-12-14

Үзэх

8 "Ти Эм Жэй капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 297 2016-12-14

Үзэх

9 "Капитис" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 296 2016-12-14

Үзэх

10 "Ди Жи кредит" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл болон гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 295 2016-12-14

Үзэх

11 "Нексус финанс инвестмент" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн болон хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 294 2016-12-14

Үзэх

12 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 269 2016-09-21

Үзэх

13 “Бизнес финанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 257 2016-06-27

Үзэх

14 “Хөх тэнгэрийн үүрийн цолмон” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 256 2016-06-27

Үзэх

15 “Aмна финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 255 2016-06-27

Үзэх