2019 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 211 2019-07-08

Үзэх

2 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 433 2019-12-27

Үзэх

3 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 419 2019-12-27

Үзэх

4 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 418 2019-12-27

Үзэх

5 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай 417 2019-12-27

Үзэх

6 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай 416 2019-12-27

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 434 2019-12-27

Үзэх

8 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 427 2019-12-27

Үзэх

9 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 425 2019-12-27

Үзэх

10 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 424 2019-12-27

Үзэх

11 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 423 2019-12-27

Үзэх

12 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 423 2019-12-27

Үзэх

13 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 422 2019-12-27

Үзэх

14 Төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх тухай 421 2019-12-27

Үзэх

15 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 382 2019-12-16

Үзэх