Авлигын эсрэг эрх зүйн акт
Нэр Үзэх
1 Авлигын эсрэг НҮБ-ийн конвенц

Үзэх

2 Авлигын эсрэг хууль

Үзэх

3 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Үзэх

4 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Үзэх

5 УИХ-ын байнгийн хорооны тогтоол /дугаар 20/

Үзэх

6 УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол /дугаар 05/

Үзэх

7 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

Үзэх