Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Нэр Үзэх
1 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

2 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

3 Төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

4 Авлигатай тэмцэх газар хөтөлбөр 2020

Үзэх

5 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

6 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх