Авилгын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
Нэр Үзэх
1 Авилгатай тэмцэх газар 2020 оны хөтөлбөр

Үзэх

2 Санхүүгийн зоxицуулах хорооны 2016 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх