2017
Нэр Үзэх
1 2017 оны төсвийн хязгаар

Үзэх

2 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

3 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

4 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

5 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.01 сар

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.02 сар

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.03 сар

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.04 сар

Үзэх

10 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар

Үзэх

11 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар

Үзэх

12 Тухайн жилийн төсөв 2017 он

Үзэх

13 Аудитын дүгнэлт

Үзэх

14 Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

15 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 он

Үзэх