ДҮРЭМ, ЖУРАМ
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам 56 2006-01-01

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм 45 2006-05-26

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам 203 2007-12-26

Үзэх

4 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 288 2010-11-10

Үзэх

5 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам 162 2010-12-01

Үзэх

6 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай 32 2015-01-21

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм 154 2015-03-23

Үзэх

8 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай 154 2015-03-23

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар 5 2015-03-27

Үзэх

10 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам 6 2015-04-21

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам 160 2015-05-25

Үзэх

12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам 46 2017-10-13

Үзэх

13 Нууцын жагсаалт батлах тухай 503 2017-11-21

Үзэх