ДҮРЭМ, ЖУРАМ
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам

Үзэх

2 Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр

Үзэх

3 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам 56 2006-01-01

Үзэх

4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм 45 2006-05-26

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам 203 2007-12-26

Үзэх

6 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 288 2010-11-10

Үзэх

7 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам 162 2010-12-01

Үзэх

8 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай 32 2015-01-21

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм 154 2015-03-23

Үзэх

10 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай 154 2015-03-23

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар 5 2015-03-27

Үзэх

12 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам 6 2015-04-21

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам 160 2015-05-25

Үзэх

14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам 46 2017-10-13

Үзэх

15 Нууцын жагсаалт батлах тухай 503 2017-11-21

Үзэх