СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Газар шим үйлдвэр” ХХК/ 25 2023-01-25

Үзэх

2 “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 22 2023-01-13

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Нэшнл финанс ББСБ” ХХК/ 75 2023-03-13

Үзэх

4 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Партизаны тэнхлэг” ХЗХ/ 80 2023-03-13

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Даймондфайнанс ББСБ” ХХК/ 79 2023-03-13

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Стюдент инвест нэгдэл ББСБ” ХХК/ 78 2023-03-13

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“ГДЦД ББСБ” ХХК/ 77 2023-03-13

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнх үзэсгэлэнт гэрэл ББСБ” ХХК/ 76 2023-03-13

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Виндблү ББСБ” ХХК/ 74 2023-03-13

Үзэх

10 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Монкор холдинг” ХХК/ 73 2023-03-13

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Монкон пропертис” ХХК/ 72 2023-03-13

Үзэх

12 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /Ж.Ганхуяг/ 71 2023-03-13

Үзэх

13 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн үйлчилгээ” ХХК/ 70 2023-03-13

Үзэх

14 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“КОКОЗАС монголиа” ХХК/ 69 2023-03-13

Үзэх

15 Нэр бүхий 194 хадгаламж, зээлийн хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүй болгох тухай 68 2023-03-13

Үзэх