СЗХ-ны тогтоол
Нэр Үзэх
1 "Үнэт металл , Үнэт чулууны эсхүл , тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл олголт, бүртэлийн журам" батлах тухай

Үзэх

2 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам батлах тухай

Үзэх

3 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай

Үзэх

4 Зохицуулалын үйлчилгээний хөлс төвөлрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үе шаттай нэмэгдүүлэх хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

6 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвлөрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай

Үзэх

7 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төвлөрүүлэх хугацааг хойшлуулах тухай

Үзэх

8 Тогтоол,журамд нэмэлт оруулах тухай

Үзэх

9 Тогтоол хүчингүй болгох тухай

Үзэх

10 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон оноосон нэрийг өөрчлөх тухай

Үзэх

11 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

12 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

13 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

14 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

15 Халгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай

Үзэх

16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

23 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

24 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

25 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

26 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

27 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

28 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

29 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

Үзэх

30 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

31 Оноосон нэр өөрчилснийг бүртгэх тухай

Үзэх

32 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

33 "Финс брокерс" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэа тухай

Үзэх

34 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

35 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

36 21212

Үзэх

37 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

38 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Үзэх

39 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

40 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

41 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай

Үзэх

42 Тусгаарлагдсан хувьцааг чөлөөлөх тухай

Үзэх

43 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

44 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

45 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай

Үзэх

46 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэх тухай

Үзэх

47 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

48 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах, шинээр хувьцаа гаргах, худалдах , шилжүүлэхэд мөрдөх журам батлах тухай

Үзэх

49 Үнэт цаасны бүртгэлийн болон оноосон нэрийн өөрчлөлтийн бүртгэх тухай

Үзэх

50 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

51 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

52 Хадгадамж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

Үзэх

53 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

54 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

55 Даатгалын компанийн бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгэх тухай

Үзэх

56 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Үзэх

57 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

58 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай

Үзэх

59 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

60 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай

Үзэх

61 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

62 Салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

63 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

64 Хаалттай өрийн хэрэгслэл бүртгэх тухай

Үзэх

65 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

Үзэх

66 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

67 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай

Үзэх

68 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

69 Давхар даатгал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

70 Салбар бүртгэх тухай

Үзэх

71 "Аккаунт траст аудит" ХХК-д байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай

Үзэх

72 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Үзэх

73 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

74 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

75 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

76 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

77 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

78 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

79 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

80 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авах зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

81 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

82 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөгшөөрөх тухай

Үзэх

83 Тогтоол, журам нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

84 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

85 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай

Үзэх

86 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

87 Нэр бүхий 4 банк бус санхүүгийн байгууллагын банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай

Үзэх

88 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай

Үзэх

89 Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журмыг батлах тухай

Үзэх

90 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Үзэх

91 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

92 Эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

93 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай

Үзэх

94 Эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Үзэх

95 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц , бүрэлдхүүнд өөрчлөлтийг бүртгэх тухай

Үзэх

96 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

97 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай

Үзэх

98 Номинал дансаар дамжуулан харилцагчдад мөнгөн хөрөнгийн орлого , зарлагын гүйлгээний үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

99 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай

Үзэх

100 Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нээж олгох тухай

Үзэх