СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Хас баяжих" ХЗХ-нд даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 347 2020-06-10

Үзэх

2 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Агула даатгал” ХХК/ 358 2021-09-08

Үзэх

3 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай /иргэн О.Ангирмаа/ 357 2021-09-08

Үзэх

4 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай /иргэн Ц.Анударь/ 356 2021-09-08

Үзэх

5 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай /иргэн А.Алтмаа/ 355 2021-09-08

Үзэх

6 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Кредит банк” ХХК/ 354 2021-09-08

Үзэх

7 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Монгол даатгал” ХК/ 353 2021-09-08

Үзэх

8 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монгол даатгал” ХК/ 352 2021-09-08

Үзэх

9 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Миг даатгал” ХХК/ 351 2021-09-08

Үзэх

10 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлснөөс түр чөлөөлөх тухай 377 2021-09-08

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Бат энд Инвест ББСБ” ХХК/ 376 2021-09-08

Үзэх

12 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Энич Аудит” ХХК/ 375 2021-09-08

Үзэх

13 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Ньюбаланс Аудит” ХХК/ 374 2021-09-08

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Дөлгөөн хайрхан уул Аудит” ХХК/ 373 2021-09-08

Үзэх

15 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлээс хасах тухай /“Акпар Аудит” ХХК/ 372 2021-09-08

Үзэх