Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 "Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам"-ын нэмэлт, өөрчлөлтөд санал авах тухай

Санал авах цахим шуудан

dpms@frc.mn

Үзэх

2 "Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам"-ын нэмэлт, өөрчлөлтөд санал авах тухай

Michidmaa@frc.mn

2023-03-15

Үзэх

3 "Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам"-д нэмэлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2023-02-06

Үзэх

4 'Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам'-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

dashnyam@frc.mn

2023-02-03

Үзэх

5 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах тухай

amlctf@frc.mn

2023-01-14

Үзэх

6 МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ

nbfi@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

7 “Сайн дурын даатгалын хэлбэр”-т өөрчлөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

8 МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

nbfi@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

9 МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДЭД ХУВИЙН ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ

nbfi@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

10 МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

nbfi@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

11 МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЭТГЭЭД БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР ХӨТЛӨХ, ТАЙЛАН, МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

nbfi@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

12 “Даатгагчийн баталгаа гаргах үйл ажиллагааны журам”-ын төсөлд санал авах тухай

daatgal@frc.mn

2023-01-09

Үзэх

13 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт" журмын төсөлд санал авах тухай

hzh@frc.mn

2022-12-16

Үзэх

14 Сэндбокс зохицуулалтын орчны журмын шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авах тухай

sandbox@frc.mn

2022-12-16

Үзэх

15 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцийг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам

smd@frc.mn

2022-11-22

Үзэх