Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАСРАЛТГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

Badamsuren@frc.mn

Үзэх

2 СЭНДБОКС ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Batbold_b@frc.mn

Үзэх

3 "МУ-ын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх

4 "Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх журам 2020-09-30

Үзэх

6 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЭЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ

nbfi@frc.mn

2020-09-28

Үзэх

7 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд монгол улсад үнэт цаас гаргах, монгол улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

8 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журамд оруулах өөрчлөлт номинал данс

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

9 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, Нийтэд санал болгон арилжих тухай журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

10 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч брокерийн тусгай зөвшөөрлийн журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

11 Даатгалын багц дүрмийн нэгдүгээр хавсралт "даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын шинэчилсэн найруулгын төсөл

daatgal@frc.mn

2020-05-15

Үзэх

12 Даатгалын багц дүрмийн арван наймдугаар хавсралт "тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, бүрдүүлэх заавар, түүнд тавигдах шаардлага"-ын төсөл

daatgal@frc.mn

2020-05-15

Үзэх

13 "Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2020-04-16

Үзэх

14 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хянхлт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

15 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх