Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай

SCC@frc.mn

2021-07-23

Үзэх

2 Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журмын нэмэлт өөрчлөлтөд санал авах тухай.pdf

smd@frc.mn

2021-07-09

Үзэх

3 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

smd@frc.mn

2021-05-24

Үзэх

4 Хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам"

smd@frc.mn

2021-06-16

Үзэх

5 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

6 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам

shinekhuu@frc.mn

Үзэх

7 “Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам”-д нэмэлт, өөрлчөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2021-04-01

Үзэх

8 “Малын индексжүүлсэн даатгалын давхар даатгалын компанийн санг бүрдүүлэх, байршуулах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”

daatgal@frc.mn

2021-04-01

Үзэх

9 “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, түүнд хяналт тавих түр журам”-ын төсөлд санал авч байна.

nbfi@frc.mn

2021-02-15

Үзэх

10 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам

smd@frc.mn

2021-03-05

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

realestate@frc.mn

2021-02-08

Үзэх

12 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай

nbfi@frc.mn

Үзэх

13 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хуулийн төсөл

tusul@mojha.gov.mn

2020-01-09

Үзэх

14 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2020-11-06

Үзэх

15 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага

daatgal@frc.mn

2020-11-02

Үзэх