Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журмын төсөл

michidmaa@frc.mn

2022-06-03

Үзэх

2 Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал

Санал авах хаяг:
https://mof.gov.mn/discussion/1423

2022-05-18

Үзэх

3 Даатгалын зуучлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал

Санал авах хаяг. https://mof.gov.mn/discussion/1421 

2022-05-18

Үзэх

4 Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал

Санал авах хаяг. https://mof.gov.mn/discussion/1419

2022-05-18

Үзэх

5 МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

davaakhuu@mongolbank.mn

2022-04-28

Үзэх

6 ЗБДС-ийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журамд өөрчлөлт оруулах тухай

zolboo@frc.mn

2022-04-25

Үзэх

7 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

battsetseg_ch@frc.mn

2022-04-25

Үзэх

8 ДААТГАГЧИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

bilguun_ch@frc.mn

2022-04-25

Үзэх

9 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

vasp_amlcft@frc.mn

2022-04-22

Үзэх

10 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төвлөрүүлэх журам

vasp_amlcft@frc.mn

2022-04-22

Үзэх

11 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоох, түр зогсоох, бүртгэлээс хасах журам

vasp_amlcft@frc.mn

2022-04-22

Үзэх

12 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

vasp_amlcft@frc.mn

2022-04-22

Үзэх

13 "Хадгаламж зээлийн хоршооны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам"-ын төсөл

hzh@frc.mn

2022-04-06

Үзэх

14 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг тогтоох журам

vasp_amlcft@frc.mn

2022-02-25

Үзэх

15 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журам

vasp_amlcft@frc.mn

2022-02-25

Үзэх