Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

sumiya@frc.mn

2021-12-11

Үзэх

2 Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журамд санал авах тухай

smd@frc.mn

2021-11-19

Үзэх

3 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журмын төсөл

smd@frc.mn

2021-11-12

Үзэх

4 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журмын төсөл

smd@frc.mn

2021-11-12

Үзэх

5 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журмын төсөл

smd@frc.mn

2021-11-12

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны тухай журмын төсөл

nbfi@frc.mn

Үзэх

7 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

nbfi@frc.mn

Үзэх

8 САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

nbfi@frc.mn

Үзэх

9 ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ

nbfi@frc.mn

Үзэх

10 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨТЛӨХ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЗААВАР

nbfi@frc.mn

Үзэх

11 “Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай

nbfi@frc.mn

Үзэх

12 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

smd@frc.mn

2021-05-24

Үзэх

13 Хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам"

smd@frc.mn

2021-06-16

Үзэх

14 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

15 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам

shinekhuu@frc.mn

Үзэх