ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ӨГӨХ
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд монгол улсад үнэт цаас гаргах, монгол улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

2 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журамд оруулах өөрчлөлт номинал данс

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

3 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, Нийтэд санал болгон арилжих тухай журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

4 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч брокерийн тусгай зөвшөөрлийн журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

5 Даатгалын багц дүрмийн нэгдүгээр хавсралт "даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын шинэчилсэн найруулгын төсөл

daatgal@frc.mn

2020-05-15

Үзэх

6 Гадаад валютын арилжааны журам

nbfi@frc.mn

2020-05-01

Үзэх

7 Даатгалын багц дүрмийн арван наймдугаар хавсралт "тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, бүрдүүлэх заавар, түүнд тавигдах шаардлага"-ын төсөл

daatgal@frc.mn

2020-05-15

Үзэх

8 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журмын төсөлд саналд авч байна.

nbfi@frc.mn

2020-04-17

Үзэх

9 "Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2020-04-16

Үзэх

10 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хянхлт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

11 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

12 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон журам

sosorbaram@frc.mn

Үзэх

13 Үнэт металл, үнэт чулууны , эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

tsolmontuya@frc.mn

Үзэх

14 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгуулагын үйл ажиллагаанд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

tsolmontuya@frc.mn

Үзэх

15 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

amlctf@frc.mn

Үзэх