Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ

daatgal@frc.mn

2022-11-15

Үзэх

2 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хөрөнгийн багцийг тусгай тэмдэглэл хийж бүртгэх тухай журам

smd@frc.mn

2022-11-22

Үзэх

3 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага" журмын төсөлд санал авах тухай

hzh@frc.mn

2022-11-04

Үзэх

4 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагааны журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл

Санал авах хаяг

dpms@frc.mn

2022-11-10

Үзэх

5 "Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам"-ын шинэчилсэн найруулгын төсөл

amlctf@frc.mn

2022-11-10

Үзэх

6 Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журмын нэмэлт, өөрчлөлт

smd@frc.mn

2022-09-12

Үзэх

7 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын шинэчилсэн найруулга

smd@frc.mn

2022-09-07

Үзэх

8 Төрийн болон орон нутгийн өмчит нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцааг эзэмшихтэй холбоотой хуульд заасан шалгуурыг мөрдүүлэх, хяналт тавих журам

iveel@frc.mn

2022-08-24

Үзэх

9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журмын төсөл

michidmaa@frc.mn

2022-08-22

Үзэх

10 Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал

Санал авах хаяг:
https://mof.gov.mn/discussion/1423

2022-05-18

Үзэх

11 Даатгалын зуучлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал

Санал авах хаяг. https://mof.gov.mn/discussion/1421 

2022-05-18

Үзэх

12 Даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал

Санал авах хаяг. https://mof.gov.mn/discussion/1419

2022-05-18

Үзэх

13 МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

davaakhuu@mongolbank.mn

2022-04-28

Үзэх

14 ЗБДС-ийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журамд өөрчлөлт оруулах тухай

zolboo@frc.mn

2022-04-25

Үзэх

15 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

battsetseg_ch@frc.mn

2022-04-25

Үзэх