Хайлт хийх

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ӨГӨХ
Нэр Үзэх И-мэйл
1 "Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай(7483) Үзэх
2 "Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ын төсөлд санал авах тухай(7485) Үзэх
3 "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай(7482) Үзэх
4 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/(7481) Үзэх
5 ББСБ-ын ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА(7477) Үзэх
6 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ(7478) Үзэх
7 БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН "ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЖУРАМ"(7479) Үзэх
8 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ(7480) Үзэх
9 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"(7486) Үзэх
10 "Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам"(7487) Үзэх
11 Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам(7488) Үзэх