Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хуулийн төсөл

tusul@mojha.gov.mn

2020-01-19

Үзэх

2 Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам

smd@frc.mn

2020-12-28

Үзэх

3 Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын төсөл

smd@frc.mn

2020-12-11

Үзэх

4 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2020-11-06

Үзэх

5 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага

daatgal@frc.mn

2020-11-02

Үзэх

6 Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журмын төсөл

smd@frc.mn

2020-10-30

Үзэх

7 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАСРАЛТГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

Badamsuren@frc.mn

Үзэх

8 СЭНДБОКС ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Batbold_b@frc.mn

Үзэх

9 "МУ-ын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх

10 "Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх

11 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалт хийх журам 2020-09-30

Үзэх

12 ББСБ-ын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна.

nbfi@frc.mn

2020-11-01

Үзэх

13 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд монгол улсад үнэт цаас гаргах, монгол улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журамд оруулах өөрчлөлт номинал данс

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх

15 Хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, Нийтэд санал болгон арилжих тухай журам

smd@frc.mn

2020-05-29

Үзэх