Хууль, тогтоомжийн төсөлд санал авах
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 “Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам”-д нэмэлт, өөрлчөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2021-04-01

Үзэх

2 “Малын индексжүүлсэн даатгалын давхар даатгалын компанийн санг бүрдүүлэх, байршуулах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”

daatgal@frc.mn

2021-04-01

Үзэх

3 “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, түүнд хяналт тавих түр журам”-ын төсөлд санал авч байна.

nbfi@frc.mn

2021-02-15

Үзэх

4 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам

smd@frc.mn

2021-03-05

Үзэх

5 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

realestate@frc.mn

Үзэх

6 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай

nbfi@frc.mn

Үзэх

7 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хуулийн төсөл

tusul@mojha.gov.mn

2020-01-09

Үзэх

8 Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын төсөл

smd@frc.mn

2020-12-11

Үзэх

9 Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам

smd@frc.mn

2020-12-28

Үзэх

10 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

daatgal@frc.mn

2020-11-06

Үзэх

11 Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага

daatgal@frc.mn

2020-11-02

Үзэх

12 Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны журмын төсөл

smd@frc.mn

2020-10-30

Үзэх

13 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАСРАЛТГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

Badamsuren@frc.mn

Үзэх

14 СЭНДБОКС ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Batbold_b@frc.mn

Үзэх

15 "МУ-ын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх