ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ӨГӨХ
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Гадаад валютын арилжааны журам 2020-05-01

Үзэх

2 "Даатгалын багц дүрэм"-ийн арван наймдугаар хавсралт "Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, бүрдүүлэх заавар, түүнд тавигдах шаардлага"-ын төсөлд санал авах тухай

daatgal@frc.mn

2020-05-18

Үзэх

3 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журмын төсөлд саналд авч байна.

nbfi@frc.mn

2020-04-17

Үзэх

4 "Жолоочийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, данс байршуулах, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2020-04-16

Үзэх

5 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хянхлт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

6 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

 norovtseren@frc.mn

Үзэх

7 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон журам

sosorbaram@frc.mn

Үзэх

8 Үнэт металл, үнэт чулууны , эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

tsolmontuya@frc.mn

Үзэх

9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгуулагын үйл ажиллагаанд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

 tsolmontuya@frc.mn

Үзэх

10 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

amlctf@frc.mn

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам

realestate@frc.mn

Үзэх

12 Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам

Үзэх

13 "Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам"

Үзэх

14 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"

Үзэх

15 "Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ын төсөлд санал авах тухай 2019-12-06

Үзэх

16 "Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2019-12-06

Үзэх

17 "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2019-12-03

Үзэх

18 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ 2019-11-07

Үзэх

19 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх журам

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

22 ББСБ-ын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна

Үзэх