ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ӨГӨХ
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам

realestate@frc.mn

Үзэх

2 Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам

Үзэх

3 "Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам"

Үзэх

4 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"

Үзэх

5 "Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-ын төсөлд санал авах тухай 2019-12-06

Үзэх

6 "Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2019-12-06

Үзэх

7 "Даатгалын багц дүрэм"-ийн нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал авах тухай 2019-12-03

Үзэх

8 Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ 2019-11-07

Үзэх

9 ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх журам

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

12 ББСБ-ын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна

Үзэх