Даатгал
Нэр Үзэх
1 Даатгалын компаниудад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, дансны жагсаалт , санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга, аргачлал батлах тухай

Үзэх

2 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүнгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам" батлах тухай

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

Үзэх

4 Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам

Үзэх

5 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар орж ирж байгаа авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгчийг жолоочийн даатгалд хамруулах журам

Үзэх

6 Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам

Үзэх

7 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам

Үзэх

8 Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам

Үзэх

9 Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүжилтийг төвлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам

Үзэх

10 Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам

Үзэх

11 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар

Үзэх

12 Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам

Үзэх

13 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журам”

Үзэх

14 Хилийн боомтод даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах компанийг сонгон шалгаруулах журам

Үзэх

15 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам

Үзэх