Зах зээлийн мэдээллийн сан
Нэр Үзэх
1 ХЗХ-дын 2019 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

2 ХЗХ-дын 2019 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

3 Санхүүгийн салбарын 2019 оны тойм

Үзэх

4 Санхүүгийн салбарын 2019 оны III улирлын тойм

Үзэх

5 Даатгалын салбарын 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

8 ББСБ-уудын 2019 оны III дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

9 ХЗХ-дын 2019 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

10 Даатгалын салбарын 2019 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

11 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

12 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

13 ХЗХ-дын 2019 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

14 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2019 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх

15 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны IV дугаар улирлын тойм

Үзэх

16 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны III дугаар улирлын тойм

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

18 Даатгалын салбарын 2019 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

19 Санхүүгийн салбарын 2019 оны II улирлын тойм

Үзэх

20 Үйл ажиллагааны жилийн тайлан 2018

Үзэх

21 ХЗХ-дын 2019 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

22 Санхүүгийн салбарын 2019 оны I улирлын тойм

Үзэх

23 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2019 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

24 ХЗХ-дын 2018 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

25 Даатгалын салбарын 2019 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

26 Санхүүгийн салбарын 2018 оны IV улирлын тойм

Үзэх

27 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангуудын нэгтгэл

Үзэх

28 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

29 Даатгалын салбарын 2018 оны IV дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

30 ХЗХ-дын 2018 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

31 ХЗХ-дын 2018 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

32 Санхүүгийн салбарын 2018 оны III улирлын тойм

Үзэх

33 ББСБ-уудын 2018 оны III дугаар улирлын гүйлгээ үлдэгдлийн тайлан тэнцэл, орлого үр дүнгийн тайлан, хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

34 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

35 Даатгалын салбарын 2018 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

36 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны II дугаар улирлын тойм

Үзэх

37 ХЗХ-дын 2018 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

38 Санхүүгийн салбарын 2018 оны II улирлын тойм

Үзэх

39 ХЗХ-дын 2018 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

40 Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 2018 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

41 ББСБ-уудын 2018 оны II дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

42 Даатгалын салбарын 2018 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

43 Банкнаас бусад санхүүгийн салбарын тойм 2018 оны I дүгээр улирал

Үзэх

44 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2018 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх

45 ББСБ-уудын 2018 оны I дугаар улирлын гүйлгээ үлдэгдлийн тайлан тэнцэл, орлого үр дүнгийн тайлан, хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

46 ББСБ-уудын 2018 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

47 ХЗХ-дын 2018 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

48 Даатгалын салбарын 2018 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

49 Санхүүгийн салбарын 2017 оны IV улирлын тойм

Үзэх

50 Даатгалын салбарын 2017 оны IV дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

51 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны IV дугаар улирлын тойм

Үзэх

52 ХЗХ-дын 2017 оны IV улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх

53 ХЗХ-дын 2017 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

54 ХЗХ-дын 2017 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

55 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх

56 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын гүйлгээ үлдэгдлийн тайлан тэнцэл

Үзэх

57 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх

58 ББСБ-уудын 2017 оны IV дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

59 Банкнаас бусад санхүүгийн салбарын тойм 2017 оны III дугаар улирал

Үзэх

60 ББСБ-уудын 2017 оны III дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

61 Даатгалын салбарын 2017 оны III дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

62 Үнэт цаасны зах зээлийн 2017 оны II дугаар улирлын тойм

Үзэх

63 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны I дугаар улирлын тойм

Үзэх

64 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2017 оны III дугаар улирлын том

Үзэх

65 Банкнаас бусад санхүүгийн салбарын тойм 2017 оны II дугаар улирал

Үзэх

66 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзэх

67 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

68 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын гүйлгээ үлэгдлийн тайлан тэнцэл

Үзэх

69 ББСБ-уудын 2017 оны II дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

70 ХЗХ-дын 2017 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

71 ХЗХ-дын 2017 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

72 Даатгалын салбарын 2017 оны II дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

73 Даатгалын салбарын 2017 оны I улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх

74 ХЗХ-дын 2017 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

75 ХЗХ-дын 2017 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

76 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх

77 Санхүүгийн зах зээлийн 2016 оны II улирлын тойм

Үзэх

78 ББСБ-уудын 2017 оны I улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх

79 ББСБ-уудын 2017 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

80 ББСБ-уудын 2017 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

81 Банкнаас бусад санхүүгийн салбарын тойм 2017 оны I дүгээр улирал

Үзэх

82 Санхүүгийн зах зээлийн 2016 оны IV улирлын тойм

Үзэх

83 Даатгалын салбарын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

84 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны IV улирлын тойм

Үзэх

85 ХЗХ-дын 2016 оны IV улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

86 ХЗХ-дын 2016 оны IV улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх

87 ХЗХ-дын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

88 Үнэт Цаасны зах зээлийн 2016 оны III улирлын тойм

Үзэх

89 ББСБ-уудын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

90 ББСБ-уудын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

91 ББСБ-уудын 2016 оны IV улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх

92 ХЗХ-дын 2016 оны III улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх

93 ХЗХ-дын 2016 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

94 ХЗХ-дын 2016 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

95 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх

96 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

97 ХЗХ-дын 2016 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх

98 Санхүүгийн зах зээлийн 2016 оны III улирлын тойм

Үзэх

99 Даатгалын салбарын 2016 оны III улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх

100 ББСБ-уудын 2016 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх