ХУУЛЬ,ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг томилох тухай

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хороо, түүний дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүнд зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

11 Дүрэм батлах тухай /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм/

Үзэх

12 Журам батлах тухай /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

14 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль

Үзэх

15 Хоршооны тухай хууль

Үзэх

16 Даатгалын тухай хууль

Үзэх

17 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай

Үзэх

19 Валютын зохицуулалтын тухай

Үзэх

20 Төрийн албаны тухай хууль

Үзэх

21 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Үзэх

22 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

Үзэх

23 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Үзэх

24 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай

Үзэх

25 Зөрчлийн тухай хууль

Үзэх

26 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

Үзэх

27 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

Үзэх

28 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай

Үзэх

29 Компанийн тухай хууль

Үзэх

30 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай

Үзэх

31 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

Үзэх

32 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль

Үзэх

33 Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хууль

Үзэх

34 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай

Үзэх

35 Жолоочийн даатгалын тухай

Үзэх

36 "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах тухай

Үзэх

37 Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай

Үзэх

38 "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо"- ны үйл ажиллагааны стратеги"- ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Үзэх

39 "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо"- ны үйл ажиллагааны стратеги"- ийн хүрээнд үнэт цаасны салбарт 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Үзэх

40 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагааны стратеги” батлах тухай

Үзэх

41 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

42 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

43 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам

Үзэх

44 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

45 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Үзэх

46 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

47 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм

Үзэх

48 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

49 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар

Үзэх

50 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

51 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам

Үзэх

52 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам

Үзэх

53 Нууцын жагсаалт батлах тухай

Үзэх