Компанийн засаглал, комплайнс
Нэр Үзэх
1 Компанийн засаглалын 2020 оны трэнд

Үзэх

2 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам

Үзэх

3 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журмын төсөлд санал авах нь

Үзэх

4 Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын комплаенсын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Үзэх

5 Компанийн засаглалын зарчмуудын товч танилцуулга

Үзэх

6 Комплайнсын тухай

Үзэх

7 Хэлтсийн танилцуулга чиг үүрэг

Үзэх

8 "Үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нийтэд тогтмол хүргэх тухай журам" батлах тухай

Үзэх

9 Монголын компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх