Компанийн засаглал, комплайнс
Нэр Үзэх
1 Компанийн оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогын үлгэрчилсэн загвар.pdf

Үзэх

2 Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийн үлгэрчилсэн загвар.pdf

Үзэх

3 Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмын үлгэрчилсэн журам.pdf

Үзэх

4 Компанийн засаглалын кодексийн үнэлгээний тайлан 2022 он.pdf

Үзэх

5 Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын удирдамж

Үзэх

6 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын үлгэрчилсэн заавар

Үзэх

7 Компанийн засаглалын кодексийн гарын авлага 2022

Үзэх

8 Компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

9 Хяналтын тогтолцооны гарын авлага

Үзэх

10 Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Үзэх

11 Комплайнсын гарын авлага

Үзэх

12 Компанийн засаглалын кодексийн гарын авлага 2014

Үзэх

13 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

14 Топ 20-ын ХЭЭХ-ын үнэлгээ

Үзэх

15 Хувьцаат компаниудын хуулиар хүлээсэн үүргийн нийцэл

Үзэх