Компанийн засаглал, комплайнс
Нэр Үзэх
1 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам

Үзэх

2 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журмын төсөлд санал авах нь

Үзэх

3 Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын комплаенсын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Үзэх

4 Компанийн засаглалын зарчмуудын товч танилцуулга

Үзэх

5 Комплайнсын тухай

Үзэх

6 Хэлтсийн танилцуулга чиг үүрэг

Үзэх

7 "Үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нийтэд тогтмол хүргэх тухай журам" батлах тухай

Үзэх

8 Монголын компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх