Компанийн засаглал, комплайнс
Нэр Үзэх
1 Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг зоион байгуулах ажлын удирдамж

Үзэх

2 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын үлгэрчилсэн заавар

Үзэх

3 Компанийн засаглалын кодексийн гарын авлага 2022

Үзэх

4 Компанийн засаглалын кодекс

Үзэх

5 Хяналтын тогтолцооны гарын авлага

Үзэх

6 Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Үзэх

7 Комплайнсын гарын авлага

Үзэх

8 Компанийн засаглалын кодексийн гарын авлага 2014

Үзэх

9 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

10 Топ 20-ын ХЭЭХ-ын үнэлгээ

Үзэх

11 Хувьцаат компаниудын хуулиар хүлээсэн үүргийн нийцэл

Үзэх

12 Компанийн засаглал, мэдээллийн ил тод байдал

Үзэх

13 Бүртгэлтэй хувьцаат компанийн мэдээлэл, тайлагнал

Үзэх

14 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"

Үзэх

15 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан

Үзэх