Компанийн засаглал, комплайнс
Нэр Үзэх
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахимаар зохион байгуулах журмын төсөл

Үзэх

2 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

3 Топ 20-ын ХЭЭХ-ын үнэлгээ

Үзэх

4 Хувьцаат компаниудын хуулиар хүлээсэн үүргийн нийцэл

Үзэх

5 Компанийн засаглал, мэдээллийн ил тод байдал

Үзэх

6 Бүртгэлтэй хувьцаат компанийн мэдээлэл, тайлагнал

Үзэх

7 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"

Үзэх

8 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан

Үзэх

9 Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Үзэх

10 ТЗ-тэй этгээдийн Комплайнсын хөтөлбөр

Үзэх

11 Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга

Үзэх

12 Компанийн засаглалын 2020 оны трэнд

Үзэх

13 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам

Үзэх

14 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журмын төсөлд санал авах нь

Үзэх

15 Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын комплаенсын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Үзэх