Компанийн засаглал, комплайнс
Нэр Үзэх
1 Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Үзэх

2 Комплайнсын гарын авлага

Үзэх

3 "Компанийн засаглалын кодекс" гарын авлага

Үзэх

4 Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам

Үзэх

5 Топ 20-ын ХЭЭХ-ын үнэлгээ

Үзэх

6 Хувьцаат компаниудын хуулиар хүлээсэн үүргийн нийцэл

Үзэх

7 Компанийн засаглал, мэдээллийн ил тод байдал

Үзэх

8 Бүртгэлтэй хувьцаат компанийн мэдээлэл, тайлагнал

Үзэх

9 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"

Үзэх

10 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан

Үзэх

11 Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Үзэх

12 ТЗ-тэй этгээдийн Комплайнсын хөтөлбөр

Үзэх

13 Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга

Үзэх

14 Компанийн засаглалын 2020 оны трэнд

Үзэх

15 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам

Үзэх