Мөнгө угаахтай тэмцэх
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс цахимаар мэдээлэл ирүүлэх журам

Үзэх

2 Мөнгө угаах эрсдэлийн үнэлгээний тайлан 2018

Үзэх

3 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019

Үзэх

4 Нэгдсэн хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2020

Үзэх

5 ФАТФ-ын дахин үнэлгээний тайлан 2020

Үзэх

6 Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх салбарын эрсдэлийн үнэлгээ 2019

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хороо мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаa

Үзэх

8 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль

Үзэх

9 Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хууль

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай

Үзэх

11 Хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

12 Хорооны 2014 оны 8 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай

Үзэх

13 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

14 Хорооны 2018 оны 245 дугаар тогтоолоор баталсан нөхцөл, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

15 Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний хүрээнд тогтмол тавигддаг асуултууд

Үзэх