Хяналт шалгалт
Нэр Үзэх
1 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам

Үзэх

2 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам

Үзэх

3 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам

Үзэх

4 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт

Үзэх

5 Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх заавар

Үзэх

6 Урт хугацааны даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журaм

Үзэх

7 Ердийн даатгалын компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам

Үзэх

8 Даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх газар дээрх хяналт, шалгалтын журам

Үзэх

9 “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шапгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

11 Үнэт цаас гаргагч компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам

Үзэх

12 ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

Үзэх

13 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

Үзэх

14 ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

Үзэх

15 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

Үзэх