Эрх зүйн актууд
Нэр Үзэх
1 Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын хууль

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

4 "Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл, эрхийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

8 Санхүүгийн зохицуулах хороо, түүний дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүнд зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

Үзэх

12 Журам батлах тухай /Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

14 "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах тухай

Үзэх

15 Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай

Үзэх