Эрх зүйн актууд
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам

Үзэх

2 Мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам

Үзэх

3 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны сургалтын журам"

Үзэх

4 Бэлэн байдлын төлөвлөгөө

Үзэх

5 Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай

Үзэх

6 Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын хууль

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

8 "Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэл, эрхийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Үзэх

12 Санхүүгийн зохицуулах хороо, түүний дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай

Үзэх

14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Үзэх

15 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүнд зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

Үзэх