Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Нэр Үзэх
1 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, төвлөрүүлэх журам

Үзэх

2 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох асуулгаword.docx

Үзэх

3 ВХҮҮ түгээмэл асуулт, хариулт.pdf

Үзэх

4 Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

Үзэх

5 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоох, түр зогсоох, бүртгэлээс хасах журам

Үзэх

6 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээр хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

7 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн аудит хийх хуулийн этгээдийг бүртгэх, бүртгэхэд тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоох журам

Үзэх

8 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журам

Үзэх

9 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн мэргэжлийн холбоонд тавих шаардлагыг тогтоох журам

Үзэх

10 Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журам

Үзэх