Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 8-р сар

Үзэх

2 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 7-р сар

Үзэх

3 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 6-р сар

Үзэх

4 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 5-р сар

Үзэх

5 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 4-р сар

Үзэх

6 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 3-р сар

Үзэх

7 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 02-р сар

Үзэх

8 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 01-р сар

Үзэх

9 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

10 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам /шинэчлэн баталсан/

Үзэх

12 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 12-р сар.pdf

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

14 2021 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

15 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 2

Үзэх