Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 2020 оны 1дүгээр улирлын судалгаа тайлан

Үзэх

2 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2020 оны 4-р сар

Үзэх

3 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

4 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам

Үзэх

6 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Үзэх

7 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

Үзэх

8 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм

Үзэх

10 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар

Үзэх

12 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам

Үзэх

13 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам

Үзэх

14 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам

Үзэх

15 Нууцын жагсаалт батлах тухай

Үзэх

16 Хөтөлбөр

Үзэх

17 Санхүүгийн хэрэглэгчийн хамгаалал теле хичээл

Үзэх

18 Мөнгө угаахтай тэмцэх теле хичээл

Үзэх

19 Хувьцаа-1072 теле хичээл

Үзэх

20 Даатгал теле хичээл

Үзэх

21 СЗХ-ны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

22 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2020 оны 3-р сар

Үзэх

23 СЗХ-ны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

24 Financial Literacy and Inclusive Insurance Awareness in Mongolia: Work in Progress

Үзэх

25 Regulatory Impact Assessment Manual_layout

Үзэх

26 MEFIN Financial Literacy Campaign Kit (FLick)

Үзэх

27 Disaster Risk Insurance Manual

Үзэх

28 Microinsurance reporting system

Үзэх

29 Public Funds for Climate Change and Disaster Risk in the Philippines

Үзэх

30 Авилгатай тэмцэх газар 2020 оны хөтөлбөр

Үзэх

31 СЗХ-ны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

32 СЗХ-ны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

33 СЗХ-ны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

34 СЗХ-ны 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

35 СЗХ-ны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

36 СЗХ-ны 2011 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

37 СЗХ-ны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

38 СЗХ-ны 2008 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

39 СЗХ-ны 2007 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

40 СЗХ-ны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

41 СЗХ-ны 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

42 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

43 2020 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

44 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2020 оны 2-р сар

Үзэх

45 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2020 оны 1-р сар

Үзэх

46 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 7-р сар

Үзэх

47 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 4-р сар

Үзэх

48 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 12-р сар

Үзэх

49 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 8-р сар

Үзэх

50 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 9-р сар

Үзэх

51 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 10-р сар

Үзэх

52 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 11-р сар

Үзэх

53 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.11.15

Үзэх

54 2015 он

Үзэх

55 2013 он

Үзэх

56 Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын 18-аас 5 дугаар сарын 31 хүртлэх судалгаа

Үзэх

57 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчдын мэдээлэл /2017.11.14/

Үзэх

58 2014 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан

Үзэх

59 Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт

Үзэх

60 ХШЗГ-н 2015 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

61 ХШЗГ-н 2015 он, 2016 оны I улиралд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Үзэх

62 ХШЗГ-н 2016 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

63 Санхүүгийн зоxицуулах хорооны 2016 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

64 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ КОНВЕНЦИЙН II БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНД НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛ

Үзэх

65 НҮБ-ын Авилгалын эсрэг конвенц (АЭК)-ын хэрэгжилтийн тайлан

Үзэх

66 Даатгалын байгууллагуудад хийсэн газар дээрx шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар/

Үзэх

67 Хадгаламж зээлийн хоршоодод хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/

Үзэх

68 2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Үзэх

69 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл

Үзэх

70 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

71 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай

Үзэх

72 2016 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

73 2016 оны улирал бүрийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

74 2016 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

Үзэх

75 2016 оны төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт

Үзэх

76 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт улирлаар

Үзэх

77 2017 оны төсвийн хязгаар

Үзэх

78 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

79 2016 он цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

80 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалд тухайн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл, компанийн удирдлагуудад өгсөн шагнал урамшуулал, компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаарх судалгаа 2014

Үзэх

81 Aудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

82 Хувьцаат компаниудын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хураангуй

Үзэх

83 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

Үзэх

84 Хувьцаат компаниудын 2014 оны ногдол ашгийн судалгаа

Үзэх

85 Хувьцаат компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн тухай судалгаа

Үзэх

86 2014 онд компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлсэн компаниудын судалгаа

Үзэх

87 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Үзэх

88 Бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын нэгдсэн судалгаа 2014

Үзэх

89 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

90 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2017 оны 06-р сар/

Үзэх

91 Авлигын эсрэг хууль

Үзэх

92 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.01 сар

Үзэх

93 Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл

Үзэх

94 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.02 сар

Үзэх

95 Авлигын эсрэг олон улсын өдөр

Үзэх

96 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.03 сар

Үзэх

97 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

98 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.04 сар

Үзэх

99 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Үзэх

100 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам

Үзэх