Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

2 ХАСУМ-2022 он

Үзэх

3 2022 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

4 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

5 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

6 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

7 Сул орон тоог нөхөх захиалга - 2022 он

Үзэх

8 Сул орон тоог нөхөх захиалга - 2022 он

Үзэх

9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт-11 сар.pdf

Үзэх

10 Төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 10-р сар

Үзэх

11 СЗХ-ны 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

12 СЗХ-ны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

Үзэх

13 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Үзэх

14 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтй харьцуулсан харьцуулалт 9-р сар

Үзэх

15 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 8-р сар

Үзэх