Хайлт хийх

Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 8-р сар(7432) Үзэх
2 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 9-р сар(7434) Үзэх
3 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 10-р сар(7435) Үзэх
4 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 11-р сар(7444) Үзэх
5 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.11.15(7445) Үзэх
6 2015 он(7211) Үзэх
7 2013 он(7213) Үзэх
8 Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хэлтсийн 2015 оны 02 дугаар сарын 18-аас 5 дугаар сарын 31 хүртлэх судалгаа(7219) Үзэх
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчдын мэдээлэл /2017.11.14/(7234) Үзэх
10 2014 оны Санхүүгийн Аудитын тайлан(7256) Үзэх
11 Үндэсний аудитын газраас санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт(7260) Үзэх
12 ХШЗГ-н 2015 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө(7267) Үзэх
13 ХШЗГ-н 2015 он, 2016 оны I улиралд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт(7289) Үзэх
14 ХШЗГ-н 2016 онд хийх газар дээрх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө(7290) Үзэх
15 Санхүүгийн зоxицуулах хорооны 2016 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө(7294) Үзэх
16 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ КОНВЕНЦИЙН II БҮЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНД НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛ(7295) Үзэх
17 НҮБ-ын Авилгалын эсрэг конвенц (АЭК)-ын хэрэгжилтийн тайлан(7296) Үзэх
18 Даатгалын байгууллагуудад хийсэн газар дээрx шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сарын байдлаар/(7298) Үзэх
19 Хадгаламж зээлийн хоршоодод хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл /2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар/(7299) Үзэх
20 2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан(7300) Үзэх
21 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл(7301) Үзэх
22 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай(7302) Үзэх
23 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай(7303) Үзэх
24 2016 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэл(7304) Үзэх
25 2016 оны улирал бүрийн төсвийн гүйцэтгэл(7305) Үзэх
26 2016 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл(7306) Үзэх
27 2016 оны төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт(7307) Үзэх
28 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт улирлаар(7308) Үзэх
29 2017 оны төсвийн хязгаар(7309) Үзэх
30 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ(7054) Үзэх
31 2016 он цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ(7310) Үзэх
32 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалд тухайн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл, компанийн удирдлагуудад өгсөн шагнал урамшуулал, компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаарх судалгаа 2014(7055) Үзэх
33 Aудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ(7311) Үзэх
34 Хувьцаат компаниудын 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хураангуй(7056) Үзэх
35 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт(7312) Үзэх
36 Хувьцаат компаниудын 2014 оны ногдол ашгийн судалгаа(7057) Үзэх
37 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулагдлаа(7313) Үзэх
38 Хувьцаат компаниудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн тухай судалгаа(7058) Үзэх
39 2014 онд компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлсэн компаниудын судалгаа(7059) Үзэх
40 2017 он Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ(7315) Үзэх
41 Бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын нэгдсэн судалгаа 2014(7060) Үзэх
42 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах аргачлал(7063) Үзэх
43 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар(7064) Үзэх
44 Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх аргачлал(7065) Үзэх
45 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа /2017 оны 06-р сар/(7321) Үзэх
46 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин/үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлэх Үлгэрчилсэн загвар(7066) Үзэх
47 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2017 оны 06-р сар/(7322) Үзэх
48 Авлигын эсрэг хууль(7067) Үзэх
49 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.01 сар(7323) Үзэх
50 Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл(7068) Үзэх
51 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.02 сар(7324) Үзэх
52 Авлигын эсрэг олон улсын өдөр(7069) Үзэх
53 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.03 сар(7325) Үзэх
54 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө(7070) Үзэх
55 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.04 сар(7326) Үзэх
56 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль(7071) Үзэх
57 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам(7072) Үзэх
58 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /гарын авлага/(7073) Үзэх
59 Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц(7074) Үзэх
60 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө(7075) Үзэх
61 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар(7331) Үзэх
62 "Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн II бүлгийн (урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг судлах” зөвлөх үйлчилгээний тайлан(7076) Үзэх
63 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар(7332) Үзэх
64 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /нийтийн албан тушаалтны гарын авлага/(7077) Үзэх
65 Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага(7078) Үзэх
66 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан(7334) Үзэх
67 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө(7335) Үзэх
68 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангийн нэгтгэл(7080) Үзэх
69 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ᠌᠌" Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ᠌" -ний 2017 оны төлөвлөгөө(7336) Үзэх
70 Ердийн даатгалын мэргэжлийн компаниудад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл (7081) Үзэх
71 Тухайн жилийн төсөв 2017 он(7337) Үзэх
72 Ердийн даатгалын компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл(7082) Үзэх
73 Аудитын дүгнэлт(7338) Үзэх
74 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл(7083) Үзэх
75 Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ(7339) Үзэх
76 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл(7084) Үзэх
77 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 2016.12 сар(7340) Үзэх
78 Даатгалын байгууллага дээрх газар дээрх хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл (7085) Үзэх
79 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 он(7341) Үзэх
80 ББСБ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл(7086) Үзэх
81 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 03-р сар(7342) Үзэх
82 Даатгалын газраас 2014 онд Даатгалын байгууллагад хийгдэх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө(7087) Үзэх
83 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 07-р сар(7343) Үзэх
84 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл(7088) Үзэх
85 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 07-р сар(7344) Үзэх
86 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл 2013 оны III улирлын байдлаар(7089) Үзэх
87 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 07-р сар(7345) Үзэх
88 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил(7090) Үзэх
89 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 07-р сар(7346) Үзэх
90 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013(7091) Үзэх
91 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 08 сар(7347) Үзэх
92 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж(7092) Үзэх
93 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 08-р сар(7348) Үзэх
94 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 08-р сар(7349) Үзэх
95 2014 онд Компанийн хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээдүүдээс ирүүлсэн мэдэгдлийн судалгаа(7094) Үзэх
96 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 08-р сар(7350) Үзэх
97 Нийт бүртгэлтэй хувьцаат компанийн 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу Хорооноос нийтэд мэдээлж байна(7095) Үзэх
98 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.07 сар(7351) Үзэх
99 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.08 сар(7352) Үзэх
100 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан(7353) Үзэх