Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /гарын авлага/

Үзэх

2 Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

Үзэх

3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үзэх

4 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.02 сар

Үзэх

5 "Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн II бүлгийн (урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ) хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг судлах” зөвлөх үйлчилгээний тайлан

Үзэх

6 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017.03 сар

Үзэх

7 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь /нийтийн албан тушаалтны гарын авлага/

Үзэх

8 Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх

10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө

Үзэх

11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчдийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх

12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны ᠌᠌" Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ᠌" -ний 2017 оны төлөвлөгөө

Үзэх

13 Ердийн даатгалын мэргэжлийн компаниудад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

14 Тухайн жилийн төсөв 2017 он

Үзэх

15 Ердийн даатгалын компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

16 Аудитын дүгнэлт

Үзэх

17 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч компаниудад хийгдсэн зайны хяналтын мэдээлэл

Үзэх

18 Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

19 Даатгалын мэргэжлийн оролцогч байгууллагад хийгдсэн газар дээрх хяналт шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

20 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл 2016.12 сар

Үзэх

21 Даатгалын байгууллага дээрх газар дээрх хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл

Үзэх

22 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2017 он

Үзэх

23 ББСБ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

24 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 03-р сар

Үзэх

25 Даатгалын газраас 2014 онд Даатгалын байгууллагад хийгдэх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

26 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 07-р сар

Үзэх

27 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл

Үзэх

28 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 07-р сар

Үзэх

29 ХЗХ-д хийсэн газар дээрх шалгалтын мэдээлэл 2013 оны III улирлын байдлаар

Үзэх

30 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 07-р сар

Үзэх

31 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил

Үзэх

32 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 07-р сар

Үзэх

33 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013

Үзэх

34 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 08 сар

Үзэх

35 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж

Үзэх

36 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 08-р сар

Үзэх

37 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 08-р сар

Үзэх

38 2014 онд Компанийн хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээдүүдээс ирүүлсэн мэдэгдлийн судалгаа

Үзэх

39 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 08-р сар

Үзэх

40 Нийт бүртгэлтэй хувьцаат компанийн 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу Хорооноос нийтэд мэдээлж байна

Үзэх

41 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.07 сар

Үзэх

42 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.08 сар

Үзэх

43 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Үзэх

44 Аудитын тайлангийн дүгнэлтэнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Үзэх

45 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 09 сар

Үзэх

46 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 09-р сар

Үзэх

47 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 09-р сар

Үзэх

48 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 09-р сар

Үзэх

49 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 10-р сар

Үзэх

50 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 10-р сар

Үзэх

51 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 10-р сар

Үзэх

52 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 10 сар

Үзэх

53 ХШЗГ-ийн 2017 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

54 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 11 сар

Үзэх

55 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 12 сар

Үзэх

56 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2017 оны 12 сар

Үзэх

57 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 оны 12 сар

Үзэх

58 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 12 сар

Үзэх

59 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 01 сар

Үзэх

60 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

61 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх

62 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 02 сар

Үзэх

63 ХШЗГ-ийн 2018 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

64 2016 он

Үзэх

65 Компанийн эд хөрөнгө барьцаалан зээл авсан хувьцаат компаниудын талаарх судалгаа

Үзэх

66 2014 он

Үзэх

67 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 3 сар

Үзэх

68 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 3 сар

Үзэх

69 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 3 сар

Үзэх

70 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2018 оны 3 сар

Үзэх

71 Улс болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого,тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 5 сар

Үзэх

72 2018 он

Үзэх

73 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 06 сар

Үзэх

74 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 07 сар

Үзэх

75 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Үзэх

76 2012 оны аудит хийгдсэн үр дүнгийн тайлан

Үзэх

77 2012 оны аудит хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Үзэх

78 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт

Үзэх

79 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 08 сар

Үзэх

80 Төсвийн зарлагын 2013 оны хуваарилалт

Үзэх

81 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 09 сар

Үзэх

82 Төсвийн зарлагын 2014-2016 оны төлөвлөгөөний төсөл

Үзэх

83 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 10 сар

Үзэх

84 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын төсвийн 2013 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит

Үзэх

85 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 11 сар

Үзэх

86 Төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний төсөл

Үзэх

87 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2019 онд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилтот хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө

Үзэх

88 Төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт

Үзэх

89 2014 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт

Үзэх

90 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 12 сар

Үзэх

91 ХШЗГ-ийн 2019 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө

Үзэх

92 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.01.28

Үзэх

93 Улсын болон орон нутгын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 01-р сар

Үзэх

94 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 02 сар

Үзэх

95 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол

Үзэх

96 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

97 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

98 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 03 сар

Үзэх

99 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 05 сар

Үзэх

100 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2019 оны 6-р сар

Үзэх