Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" 2013 Үзэх
2 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 08 сар Үзэх
3 Авлигатай тэмцэх газраас 2013 оны 3дугаар сарын 11-ний өдөр гаргасан Зөвлөмж Үзэх
4 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 08-р сар Үзэх
5 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 08-р сар Үзэх
6 2014 онд Компанийн хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг худалдан авсан этгээдүүдээс ирүүлсэн мэдэгдлийн судалгаа Үзэх
7 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 08-р сар Үзэх
8 Нийт бүртгэлтэй хувьцаат компанийн 5 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу Хорооноос нийтэд мэдээлж байна Үзэх
9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.07 сар Үзэх
10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017.08 сар Үзэх
11 Санхүүгийн зохицуулах хороо 2017 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан Үзэх
12 Аудитын тайлангийн дүгнэлтэнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ Үзэх
13 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 09 сар Үзэх
14 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 09-р сар Үзэх
15 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 09-р сар Үзэх
16 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 09-р сар Үзэх
17 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 10-р сар Үзэх
18 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2017 оны 10-р сар Үзэх
19 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 он 10-р сар Үзэх
20 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 10 сар Үзэх
21 ХШЗГ-ийн 2017 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө Үзэх
22 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 11 сар Үзэх
23 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2017 оны 12 сар Үзэх
24 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2017 оны 12 сар Үзэх
25 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2017 оны 12 сар Үзэх
26 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 12 сар Үзэх
27 Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн Үзэх
28 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 01 сар Үзэх
29 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө Үзэх
30 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө Үзэх
31 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 02 сар Үзэх
32 ХШЗГ-ийн 2018 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө Үзэх
33 2016 он Үзэх
34 Компанийн эд хөрөнгө барьцаалан зээл авсан хувьцаат компаниудын талаарх судалгаа Үзэх
35 2014 он Үзэх
36 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 3 сар Үзэх
37 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 3 сар Үзэх
38 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2018 оны 3 сар Үзэх
39 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2018 оны 3 сар Үзэх
40 Улс болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого,тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 5 сар Үзэх
41 2018 он Үзэх
42 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 06 сар Үзэх
43 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 07 сар Үзэх
44 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт Үзэх
45 2012 оны аудит хийгдсэн үр дүнгийн тайлан Үзэх
46 2012 оны аудит хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан Үзэх
47 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт 2013 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт Үзэх
48 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 08 сар Үзэх
49 Төсвийн зарлагын 2013 оны хуваарилалт Үзэх
50 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 09 сар Үзэх
51 Төсвийн зарлагын 2014-2016 оны төлөвлөгөөний төсөл Үзэх
52 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 10 сар Үзэх
53 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын төсвийн 2013 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит Үзэх
54 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хартцуулалт 2018 оны 11 сар Үзэх
55 Төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний төсөл Үзэх
56 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2019 онд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилтот хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө Үзэх
57 Төсвийн зарлагын 2014 оны хуваарилалт Үзэх
58 2014 онд ХЧТАТ авсан ажилтнуудын жагсаалт Үзэх
59 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2018 оны 12 сар Үзэх
60 ХШЗГ-ийн 2019 онд хийх газар дээрх шалгалтын төлөвлөгөө Үзэх
61 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээрх эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөө 2019.01.28 Үзэх
62 Улсын болон орон нутгын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 01-р сар Үзэх
63 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 02 сар Үзэх
64 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол Үзэх
65 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө Үзэх
66 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөө Үзэх
67 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 03 сар Үзэх
68 Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа 2019 оны 05 сар Үзэх
69 Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2019 оны 6-р сар Үзэх