Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

ББСБ-уудын 2011 оны III улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны III улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны III улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны III улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны III улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2011 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2011 оны III улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2011 оны III улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны 1 дүгээр сараас 9 дүгээр сар хүртлэх статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Хөрөнгийн зах зээлийн 2011 оны III улирлын статистик үзүүлэлтийн тойм

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудын 2011 оны II улирлын орлого, үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны II улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны II улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны II улирлын нэгдсэн тэнцэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны II улиралд ирүүлсэн гадаад валютын арилжааны мэдээний нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны IIулирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2011 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны II улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны II улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны II улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн хохирол үнэлгээний тоо, үнэлсэн хохирлын хэмжээ, үнэлгээний орлого /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Хорооноос орон нутагт брокер, дилерийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан компаниуд 2011 оны II улирлын байдлаар

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын 2011 оны I улирлын тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Үнэт Цаасны зах зээлийн 2011 оны I улирлын тойм

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны I улирлын орлого үр дүнгийн тайлан

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны I улирлын нэгдсэн тэнцэл

Үзэх Татах

ББСБ-уудын 2011 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн товч танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2011 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2011 оны I улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2011 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн баланс

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн орлогын тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамжийн орлого, даатгуулагчийн тоо /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн даатгасан даатгалын зүйлийн тоо /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны I улирлын хураангуй тайлан тэнцэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн нөөц сангийн тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны I улирлын орлого зарлагын тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

ХЗХ-дын 2011 оны I улирлын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн учирсан боловч нэхэмжлээгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн нэхэмжилсэн хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн учирч болзошгүй хохирлын нөөц сангийн дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Даатгалын зуучлагч компанийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Даатгалын зуучлагч компанийн зуучилсан даатгалын үнэлгээ, зуучилсан даатгалын хураамж, зуучлалын орлого /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах

Урт хугацааны болон давхар даатгалын компанийн орлогын тайлан /2011 оны II улирал/

Үзэх Татах