Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙГ ҮНЭЛЭХ ЗААВАР Санал авч байна ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
КАСТОДИАНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЗААВАР Санал авч байна ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Санал авч байна ТАТАХ Tsevelmaa@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ҮНЭТ ЦААСНЫ ДОТООД МЭДЭЭЛЭЛ, ТҮҮНИЙ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ЖУРАМ ТАТАХ Dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙГ ҮНЭЛЭХ ЗААВАР ТАТАХ kherlenchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
КАСТОДИАНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЗААВАР ТАТАХ kherlenchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ ТАТАХ kherlenchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бүртгэлийн нэгдсэн журам ТАТАХ myadagbadam@frc.mn, Tserentogtokh@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааны ерөнхий журам ТАТАХ myadagbadam@frc.mn, Tserentogtokh@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Үнэт цаасны брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд авах арга хэмжээ тухай журам ТАТАХ myadagbadam@frc.mn, Tserentogtokh@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бирж, түүний арилжаанд оролцогчийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хувьцаат компанийн хувьцааг худалдан авах санал гаргах, хувьцааг худалдан авах ажиллагааны тухай ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Монгол улсын хадгаламжийн бичгийг бүртгэх, нийтэд санал болгон арилжих тухай журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргах ажиллагааны журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүн, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт тогтоох журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Зохицуулалттай этгээдийн эрсдлийн сангийн журам ТАТАХ dulguun_b@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгуулагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд монгол улсад үнэт цаас гаргах, монгол улсын арилжаа эрхлэх байгуулагад бүртгэлтэй компани гадаад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай журам ТАТАХ ninjin@frc.mn, munkhtuvshin@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү.

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлгийн маягт, гэрээний стандарт, загвар"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018.12.06 ТАТАХ uyanga_s@frc.mn
“Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын шуурхай албаны ажиллах журам” батлах тухай 2018.12.04 ТАТАХ info@ami.mn
ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ШУУРХАЙ АЛБАНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 2018.05.31 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ДАВХАР ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, БАЙРШУУЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ 2018.03.14 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ ЖУРАМ 2018.03.14 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ХАМТЫН ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ, ТҮҮНИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ 2018.03.14 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭР ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ БОЛОН ТҮР ХУГАЦААГААР ОРЖ ИРЖ БАЙГАА АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЭЗЭМШИГЧ, ӨМЧЛӨГЧИЙГ ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛАХ ЖУРАМ 2018.02.23 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН БАТАЛГААНЫ ЗАГВАР, ЗАГВАРЫГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ 2018.02.23 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
ДААТГАГЧ, ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ХОХИРОГЧИД ОЛГОСОН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИРҮҮЛЭХ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ ЖУРАМ 2018.02.23 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2017.12.16 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам 2017.02.09 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Жолоочийн даатгалын сангийн данс байршуулах, санхүүлжилтийг төдлөрүүлэх, сангийн хөрөнгийг шилжүүлэх, зарцуулах журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам 2017.02.09 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагч нарт хуваарилах журам 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын мэдүүлэгийн маягт, гэрээний стандарт загвар 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Сайн дурын даатгалын хэлбэр 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын тухай хуульд заасан мэдээллийг хэвлэн нийтлэх журам 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалтай холбоотой үйл ажиллагааг тодорхойлох заавар; 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчийн үйл ажиллагааг түр зогсоох нөхцөл 2017.01.20 ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх үйл ажиллагааг явуулах журам ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчийн давхар даатгалын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын тухай хуульд заасан тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчаас үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг бусдад шилжүүлэх болон нэгтгэх үед гаргах өргөдлийг хянан шийдвэрлэх журам ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчаас энэ хуульд заасны дагуу тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах заавар ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчаас даатгуулагчид төлбөртэйгээр мэдээлэл, баримт бичиг өгөх нөхцөл, төлбөрийн жишиг хэмжээ ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагчид тавигдах нөхцөл, шаардлага ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах даатгагчид тавигдах нөхцөл, шаардлага; ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Актуачрийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох болон актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчийн аудиторт тавигдах нөхцөл, шаардлага ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын үнэлгээ хийх аргачлал ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын хэмжээ, даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох аргачлал ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын нөөц санд болон албан журмын даатгалын санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, түүнийг хөрөнгө оруулалтад бйршуулахад тавигдах нөхцөл, шшардлага ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгалын нөөц сан албан журмын даатгалын сан болон бусад санг бүрдүүлэх, хуваарилах, түүнд хяналт тавих журам ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд хяналт тавих журам ТАТАХ Daatgal@frc.mn
Даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлт ТАТАХ Daatgal@frc.mn
“Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Давхар даатгалын компанийн малын индексжүүлсэн даатгалын санг бүрдүүлэх, байршуулах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Ипотекийн зээлийн даатгалын үйл ажиллагааны журам 2017.01.24 ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН

Хуулийн төслийн нэр
Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай. ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Cанхүүгийн зохицуулах хорооны ахмадын сан байгуулан ажиллах журамд санал авах. ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН

Хуулийн төслийн нэр
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ДҮРЭМ /ТӨСӨЛ/ ТАТАХ САНАЛ АВЧ ДУУССАН
Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЗААВАР, ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ, АРГАЧЛАЛ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ Санал авч дууссан ТАТАХ Batchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ, СОНГУУЛЬТ БОЛОН ГЙҮЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА СОЛИГДОХ, ХАЯГ, БАЙРШЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ Санал авч дууссан ТАТАХ Batchimeg@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООДЫН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБООНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА Санал авч дууссан ТАТАХ dashnyam_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОЖ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Санал авч дууссан ТАТАХ bulbul@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ ganchimeg_u@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг шинэчлэн найруулах хуулийн төсөл Санал авч байна ТАТАХ lkhagvasuren_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
Хорооны 2016 оны 71 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам"-д өөрчлөлт оруулах Санал авч дууссан ТАТАХ
Хорооны 2016 оны 147 дугаар тогтоолоор баталсан "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллгааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Санал авч дууссан ТАТАХ